Hoppa till huvudinnehåll

Södra Sverige

Södra Sveriges vatten, där det ofta finns stor tillgång till näringsämnen.

Sjöarna i södra Sverige kan grovt delas in i skogssjöar och slättsjöar. I skogssjöarna styrs näringstillgången främst av tillförsel på humus. Beroende på den kringliggande markens egenskaper och hydrologi kan mycket näringsfattiga och naturligt måttligt näringsrika finnas i närheten av varandra. I slättlandskapet är påverkan från jordbruket stor. Där bor också de flesta människorna vilket bidrar till att de flesta övergödda sjöarna även återfinns i södra Sveriges slättlandskap.

I södra Sverige är tillförseln av fosfor från mänskliga aktiviteter störst och där återfinns också de flesta mycket näringsrika sjöarna. Samtidigt förekommer mycket näringsfattiga sjöar i södra Sverige, framför allt i Bohuslän och Dalsland.