Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Hans Christiansson/Shutterstock

Grundvatten

Grundvatten bildas genom att nederbörd sakta tränger ner genom marken. När vattnet når en ogenomtränglig yta, som en sprickfri berghäll, så magasineras vattnet och fyller ut de hålrum som finns i de lösa jordlagren ovan.

Rent grundvatten i tillräckliga mängder är enormt viktigt, för att vi ska klara vattenförsörjningen. Därför är information om grundvatten ett viktigt underlag i planeringen av samhällets vattenförsörjning. Den är också en av förutsättningarna för att vi i Sverige ska kunna uppnå miljökvalitetsmålet ”Grundvatten av god kvalitet ” och bindande direktiv. Dessutom används grundvatteninformationen i frågor som rör markanvändning och fysisk planering i allmänhet, till exempel som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar, för åtgärdsprogram för skydd av grundvattnet och vid byggen av deponier, vägar, industrier med mera.