Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: BMJ/Shutterstock

Sjöar och vattendrag

Sverige är ett av världens sjörikaste länder med uppåt hundra tusen sjöar. Sjöarna täcker nästan tio procent av landets yta. Vi har också mer än 50 000 mil vattendrag, som utgör länken mellan landskapet och havet. Vattendragen är en förutsättning för förflyttning och transport av organismer och material, som till slut når havet.

Sjöarna präglas av förhållandena i avrinningsområdet och kan delas in i olika typer, beroende på hur de bildats och deras vattenkemi. I de övre delarna av avrinnings­området är vattenmiljöerna ofta relativt näringsfattiga. Vattendragen har ofta hastigt rinnande klart vatten med sand-, grus- och stenbotten. Längre nedströms och i flacka partier sedimenterar finkornigt material och bottnarna är mjuka. Här är vattenkvaliteten generellt också mer näringsrik. På Sveriges vattenmiljö har sötvattnet delats in i tre olika typområden, för att lättare kunna beskriva generella skillnader. Ett område är fjällen, och områden över 800 meter. Ett annat är norra Sverige, fast på nivåer under 800 meter. Det tredje området är södra Sverige, där miljön oftas ser annorlunda ut och näringstillförseln är större.