Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Bo Jansson/Alamy stock photo

Om miljöövervakningen

Genom att kontinuerligt övervaka vår miljö får vi möjlighet att upptäcka storskaliga förändringar i vår omgivning. Det kan vara förändringar som har en naturlig förklaring, eller som beror på någon form av störning i miljön, till exempel utsläpp av giftiga ämnen, försurning eller klimatförändringar.

Varför miljöövervakning?

För att upptäcka storskaliga förändringar krävs ofta långa tidsserier av data, där aktuella mätningar kan jämföras med hur det sett ut tidigare år. Därför säger man att miljöövervakningen är långsiktig. Resultaten ligger sedan till grund för miljöarbetet i stort och för den svenska miljöpolitiken. Miljöövervakningens data kan också användas av forskare.

Vad övervakas?

Den svenska miljöövervakningen innefattar alla typer av vatten: hav, sjöar, vattendrag och grundvatten. För att ge en heltäckande bild av tillståndet i miljön övervakas ett stort antal variabler i våra vatten, allt från antalet sälar och storleken på olika fiskbestånd, till mängden växtplankton och förekomster av olika kemikalier. För att man ska kunna upptäcka förändringar i miljön – eller få svar på om miljöåtgärder har någon effekt – så är det viktigt att mätningarna är återkommande och systematiskt upplagda.

Vem övervakar?

Miljöövervakningen sker på både nationell, regional och lokal nivå. Bland de aktörer som utför eller på annat sätt bidrar till miljöövervakning ingår myndigheter, universitet och högskolor, konsultbolag, forskningsinstitut och enskilda.

Den nationella miljöövervakningen är uppdelad i ett flertal programområden, som alla har specifika ansvarsområden. Inom programområdena ”Kust och hav” och ”Sötvatten” samordnas övervakningen av Havs- och vattenmyndigheten, samt för vissa delprogram av Naturvårdsverket.

Resultaten från den nationella miljöövervakningen rapporteras in till särskilda datavärdar, där den sedan ligger tillgänglig för alla att ta del av och använda. Vissa mätvariabler är samma över flera vattenmiljöer, men då mätmetoderna kan skilja sig mellan olika program kan det vara svårt att direkt jämföra resultaten.

Internationell rapportering

Resultaten från flera av delprogrammen inom Kust och hav bidrar till den internationella övervakning som utförs inom ramen för de båda havskonventionerna Helcom och Ospar. Resultaten används för de tillståndsbeskrivningar av Östersjön och Västerhavet som sammanställs inom Helcom, Ospar och Europeiska miljöbyrån (EEA).