Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Pi-Lens/Shutterstock

Miljögifter

Halter av vissa skadliga metaller och organiska miljögifter i djur, sediment, vatten och grundvatten övervakas regelbundet. Övervakningen visar vart miljögifterna tar vägen och gör det möjligt att följa hur halterna förändras över tid. Koncentrationer i djur mäts för att ta reda på hur mycket miljögifter de tar upp och om koncentrationerna överstiger några gränsvärden. Syftet är också att se hur användning av farliga ämnen, reglering eller förbud påverkar halterna i miljön. 

På Sveriges vattenmiljö visas ett urval av miljögiftsundersökningarna i sjöar, kust och hav. Den senaste bearbetade datan för biota i kust och hav är från 2019, miljögifter i insjöfisk från 2018 och metaller i sjöar (vatten) från 2019.

Resultaten hittar du här: Tillståndet för metaller

Resultaten hittar du här: Tillståndet för organiska miljögifter

 

 

Metaller i sjöar och vattendrag

Halterna i vatten av många tungmetaller analyseras i samtliga provtagningsprogram för sjöar och vattendrag. I flodmynningsprogrammet analyseras arsenik, kadmium, kobolt, krom, koppar, nickel, bly, uran, vanadium, zink och kvicksilver i vattenprover som tas varje månad.

I det så kallade omdrevsprogrammet analyseras samma metaller (utom kvicksilver) i samtliga 4 800 omdrevssjöar, som provtas vart sjätte år under höstomblandningen. Omdrevssjöarna är ett representativt urval av alla Sveriges sjöar, vilket ger en bra bild av metallhalterna i Sveriges sjöar. Även i de 110 så kallade trendsjöarna analyseras samma metaller i ytprover under höstomblandningen.

I 30 av de 67 trendvattendragen analyseras också dessa metaller i varje månad. Kvicksilver, som är särskilt dyrt att analysera, provtas dock bara varannan månad i 20 av vattendragen.

Resultaten används för att beräkna belastningen på havet av metaller och rapporteras in till Helcom och Ospar.

På Sveriges vattenmiljö presenteras för närvarande mätningar av bly, kadmium, kvicksilver och nickel i sjöar och vattendrag.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Utförare/ansvariga experter: Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Nationell datavärd: SLU Miljödata MVM

 

Miljögifter i sjöar (fisk)

Halter av vissa organiska miljögifter och metaller i fisk analyseras i abborre, gädda och röding inom Programområde Sötvatten – miljögifter. Prover från 32 sjöar läggs också i provbank för framtida analyser. Programmet syftar till att studera ett antal miljörelevanta metaller och organiska ämnen i såväl färskt som provbankat material. Insamlingen är huvudsakligen knuten till trendsjöprogrammet för att på så sätt erhålla annan information om provtagningsplatsen. Resultaten utgör även referensmaterial till andra regionala undersökningar.

Uppdragsgivare: Naturvårdsverket
Utförare/ansvariga experter: Naturhistoriska riksmuseet
Nationell datavärd: SGU

 

Miljögifter i kust och öppet hav (biota)

Miljögifter i biota är ett provtagningsprogram som undersöker hur mycket miljögifter som finns i marina djur längs Sveriges kust. Programmet redovisar både trender och tillstånd; varje år analyseras metaller och organiska miljögifter i strömming, abborre, tånglake, torsk och blåmusslor, liksom ägg från sillgrissla, fisktärna och strandskata. Insamlingen av proverna sker vid opåverkade lokaler längs kusten i Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga Östersjön, Kattegatt och Skagerrak. Material sparas också fryst i den så kallade miljöprovbanken och kan exempelvis användas för retrospektiva analyser av ämnen som kanske inte är kända i dag.

Uppdragsgivare: Naturvårdsverket
Utförare/ansvariga experter: Naturhistoriska riksmuseet
Nationell datavärd: SGU

Programmet syftar till att uppskatta nivåer, variationer och förändringar över tid av olika metaller och organiska miljögifter i den marina miljön. Vissa tidsserier sträcker sig mer än 40 år tillbaka, vilket gör dem till de längsta i världen för miljögifter. Trendövervakningen utförs fortlöpande men även retrospektivt, genom analys av material i provbanken. En sådan studie har exempelvis gjorts av PFOS i sillgrissleägg. Ibland görs analyser av fisk från så kallade samlingsprov (lever eller muskel). Det är ett prov med material från flera olika individer (ofta 10-12 stycken) som mixas ihop och analyseras som om det vore ett prov.

Metaller som studeras är kvicksilver, bly, kadmium, nickel, krom, koppar och zink. Från år 2009 ingår även arsenik, silver, tenn och selen.

Organiska miljögifter som undersöks är PCB (sju varianter av PCB övervakas), pesticider, bromerade flamskyddsmedel, perfluorerade ämnen, dioxiner, samt vid ett fåtal lokaler även PAH:er och tennorganiska föreningar.

Provtagningsstationerna är placerade så att de så långt som möjligt ska vara opåverkade av lokala utsläpp. Detta gör resultaten lämpliga att använda som referenslokaler till regionala och lokala undersökningar. Programmet har förstärks med fler stationer för att få en bättre geografisk täckning.

Resultaten rapporteras även i olika internationella sammanhang, och används regelbundet för utvärderingar inom bland annat Helcom, Ospar och EU.