Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Markus Nordin

Bottendjur

Havslevande bottendjur undersöks bland annat inom den nationella miljöövervakningen, programområde Kust och hav, delprogram Sedimentlevande makrofauna. Syftet är att beskriva de bottenlevande djurens tillstånd och upptäcka förändringar i Sveriges kust- och utsjöområden. Orsaker till förändringar i bottenfaunan kan till exempel vara fysisk påverkan, övergödning eller miljögifter.

Läs mer om tillståndet för bottendjur

 

Kust och öppet hav

I Egentliga Östersjön och Bottniska viken är programmen samordnade mellan Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelser. I Västerhavet är programmet samordnat mellan Havs- och vattenmyndigheten, Bohuskustens Vattenvårdsförbund och länsstyrelser.

Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Nationell datavärd: SMHI. Data återfinns i SMHI:s Sharkweb.
Nationella utförare: Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Linnéuniversitetet och Umeå universitet

Så går övervakningen till

Insamling av bottendjur sker genom att man tar ett sedimentprov per station under perioden april–juni. Vissa stationer provtas årligen, medan andra provtas vartannat år. Bottenprovet tas med en 0,1 m2 bottenhuggare och utgörs av det material som fastnar i ett 1 mm såll. Djuren i varje prov artbestäms, räknas och vägs. Utifrån dessa resultat beräknas ett index, BQI (Benthic Quality Index), vilket används för att bedöma miljötillståndet och göra en statusklassning av vattenförekomsten i VISS.

De djupare delarna av Östersjön och några Bohuslänska fjordar som ofta är starkt påverkade av syrebrist ingår inte i undersökningsprogrammet.

Notering: Från och med 2017 infördes en ny provtagningsstrategi på västkusten. Istället för enstaka provtagningslokaler med flera hugg på varje lokal, så har man nu delat in kusten i vattenområden (kluster). Tidigare togs 3-5 slumpvisa prov på samma lokal. Inom varje vattenområde tas nu 5-10 slumpvisa prov med en huggare i ett helt vattenområde. För västkusten redovisades tidigare vattenkvalitetsbedömningar som medelvärden för varje lokal. Nu kommer statusbedömningar istället att sammanvägas för större vattenområden, precis som man redan gör på ostkusten.

Läs vidare om delprogrammet Sedimentlevande makrofauna på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.