Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Kustbevakningen Strömstad

Tumlare

Tumlare övervakas med akustiska metoder, med hjälp av särskilda klickdetektorer, som är specifikt utvecklade för detta. Övervakningen görs kontinuerligt vid ett antal fasta stationer inom populationernas kärnområden.

Läs mer om tillståndet för tumlare

Bestånd av tumlare övervakas i den nationella miljöövervakningen, inom programområdet Kust och hav, delprogram Säl, tumlare och havsörn. Syftet med att följa populationsutvecklingen är att kunna se långsiktiga effekter av miljögifter, bifångst och annan påverkan från människan.

Populationen övervakas med akustiska metoder, med hjälp av särskilda klickdetektorer, som är specifikt utvecklade för detta. Den övervakade parametern är tumlares detektionsfrekvens och övervakningen görs kontinuerligt vid ett antal fasta stationer inom populationernas kärnområden. Sedan sommaren 2019 utförs miljöövervakning av tumlare både i Egentliga Östersjön och i Kattegatt. I Östersjön startades övervakningen 2017.

Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten
Nationell datavärd:  SMHI. All data finns publikt tillgänglig på Sharkweb.
Ansvarig utförare: Naturhistoriska riksmuseet

Inom förvaltningen och med anledning av olika EU-direktiv ha man kommit fram till att det finns behov av kontinuerlig övervakning av tumlare i svenska vatten. Dels för att kunna göra en bedömning av miljöstatus, men också för att kunna vidta nödvändiga bevarandeåtgärder.

Förändringar över tiden i tumlarbeståndets tillväxt och utbredning, lokalt och regionalt, kan också indikera förändringar i tumlarnas näringsunderlag, både kvantitativt och kvalitativt.

Tumlare delar utbredningsområde och överlappar dietmässigt med grå- och knubbsäl. Detta innebär att underliggande orsaker till förändringar i sälarnas populationsutveckling och hälsostatus även kan påverka tumlares populationsutveckling och hälsostatus.

Undersökningen ger underlag för uppföljning av havsmiljödirektivet, art- och habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EEG), samt miljömålen Ett rikt växt- och djurliv och Hav i balans samt levande kust och skärgård. I ett internationellt perspektiv har Sverige förbundit sig att utföra miljöövervakning av samtliga marina däggdjursbestånd. Miljöövervakningsdata rapporteras årligen till nationell datavärd, SMHI, för att finnas tillgängliga för internationell rapportering till Ascobans, Ices, Helcom och Ospar.