Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndsbeskrivningar

Aktuell information om tillståndet i våra olika vattenmiljöer, från källa till hav, är webbplatsens viktigaste och tyngsta del. Tanken är att tillståndsrapporterna ska arkiveras och uppdateras årligen.

Två av huvudmålen med webbplatsen är att presentera akvatiska miljöövervakningsdata i form av lättillgängliga grafer som visar förändringar över tid, samt att beskriva miljötillståndet för svenska vatten i texter. Den tillståndsbeskrivning som ges på webbplatsen utgår från den data som redovisas samt vetenskapliga rapporter och publikationer. Grafer och beskrivningar av miljötillståndet som visas på Sveriges vattenmiljö är alltså inte nödvändigtvis densamma som de officiella statusklassningarna enligt vattenförvaltnings- och havmiljöförordningen som Sverige rapporterar till EU var sjätte år. Istället får besökaren information som bygger på ett mer omfattande underlag, och som uppdateras oftare.

I de fall en officiell klassning för en viss vattenförekomst och mätvariabel har gjorts av vattenförvaltningen, finns information om status intill grafen, samt en API-länk till relevant plats i VISS. Även en länk till fördjupad information om själva vattenförekomsten i VISS finns vid vattenförekomstens namn.

Tillståndsbeskrivningar på två nivåer

Baserat på analyserna av svensk miljöövervakningsdata, samt relevanta vetenskapliga rapporter och publikationer gör två olika typer av tillståndsbeskrivningar på Sveriges vattenmiljö.

Mätvariabler

Utifrån de resultat som dataanalysen fått fram i form av tidsseriegrafer görs sedan en beskrivning av miljötillståndet för varje ”variabelgrupp”, där det främst är de aktuella utförarna av miljöövervakning i de olika områdena som uppdaterar informationen som beskriver tillståndet. Utifrån en malltext, som redaktörerna föreslår, tar redaktör tillsammans med expert/utförare fram en slutlig text till tillståndsrapporten ”Mätvariabler”.

Miljöteman

På en mer övergripande nivå, det vi på Sveriges vattenmiljö kallar ”Miljöteman”, studerar miljöanalytiker och experter de aktuella resultaten och gör en samlad beskrivning av miljötillståndet i sjöar, vattendrag, kust och öppet hav. För denna analys används förutom den analyserade miljödatan även relevanta vetenskapliga rapporter och publikationer. Texterna kopplas till sex olika miljöteman, och författas i samarbete med ansvarig redaktör. Texterna i tillståndsrapporten innehåller en fördjupningsdel (Vetenskaplig analys) som väger in relevanta artiklar och forskningsresultat. Dessa anges som referenser till texten.