Hoppa till huvudinnehåll

Organisation och kontakt

Detta är en uppdaterad version av Sveriges vattenmiljö. Webbplatsen är resultatet av ett samverkansprojekt, där både universitet och myndigheter ingår. Miljöövervakningen och alla dess utförare är en viktig grund för allt som visas på webbplatsen.

Ansvarsfördelning och uppdrag

Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för att förutsättningarna är på plats. Det omfattar en stödorganisation för det som gäller miljöövervakningens organisation, avtal med utförare och inte minst rätt ingångar och resurser för att fånga upp hela sötvattensidan.

Havsmiljöinstitutet har ansvar för att driva och genomföra projektet. I arbetet att utveckla och ta fram en första version av webbplatsen Sveriges vattenmiljö ingår övergripande projektledning för processer och redaktionellt arbete. Redaktionen ser till att texter tas fram, redigerar och förbereder webbplatsen för att omfatta material från källa till hav. När det gäller miljöanalys för sötvattendelen läggs ett uppdrag även på SLU, då Havsmiljöinstitutets kompetens begränsar sig till de marina delarna. SLU ansvarar därmed för att relevant underlag kommer in från sötvattensidan.

  • I uppdraget ligger att överföra miljöövervakningens information om miljötillståndet som tidigare rapporterades i de tryckta rapporterna Havet och Sötvatten till en gemensam webbplats. Till den första lanseringen blir det ett urval av delprogram och variabler.
  • Webbplatsen ska innehålla artiklar, resultat från trendanalyser och förädlad data. Den innehåller inte rådata och är ingen databas.
  • Webbplatsen använder data från både nationell och regional miljöövervakning som, så långt det är möjligt, hämtas från nationella datavärdar. Data analyseras för tidstrender och redovisas i grafer på webben. Ingen statusklassning kommer att utföras eller presenteras, utan läsaren länkas till VISS (databasen VattenInformationsSystem Sverige) för att se detta.
  • Beskrivningarna av miljötillståndet utgår från samlade tidstrender och bästa tillgängliga, vetenskapliga kunskap.

En redaktion med nationell representation jobbar tillsammans med en webbyrå för att det ska bli pedagogiskt och tekniskt möjligt att få in önskad information. Redaktionen jobbar med alla texter, både förklarande grundtexter och bearbetning av sådana som kommer från utförare av miljöövervakning och andra experter.

Alla de som jobbar med miljöövervakningen och analyserar dess data utgör en viktig komponent i arbetet, inte minst med den specifika kunskap de har om allt som mäts och om hur miljön och förutsättningarna i deras område ser ut.

Sveriges vattenmiljö ges ut av Havsmiljöinstitutet, som ansvarar för texter och innehåll på sidan. När det gäller de fördjupande artiklarna i Kunskapsbanken är det författarna själva som är ytterst ansvariga.

Finansiering

Utvecklingen av Sveriges vattenmiljö har till och med 2018 finansierats delvis med medel från Hasselbladsstiftelsen. En stor del av arbetet finansieras idag genom uppdrag och bidrag från Havs- och vattenmyndigheten. Utvecklingen av sidan sker i samverkan med relevanta myndigheter, men främst Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket, som båda bekostar den miljöövervakning som ligger till grund för informationen.

Kontakt

Detta är en uppdaterad version (första versionen lanserades 2019) av Sveriges vattenmiljö. Förbättringar och uppdateringar kommer att genomföras kontinuerligt. Hör gärna av dig om du har synpunkter eller idéer.

Kontakta oss: redaktionen@havsmiljoinstitutet.se

Följ arbetet på bloggen: blogg.sverigesvattenmiljo.se

Havsmiljöinstitutet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.