Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2019


Bild: Kamiel Kempeneers/CC BY-NC-ND 2.0
Organiska miljögifter

Organiska miljögifter

Detta är en äldre rapport: Läs den senaste rapporten för Organiska miljögifter

Organiska miljögifter som man hittar i sjöar, vattendrag och ute i havet kommer till största delen från aktiviteter på land. Det kan röra sig om utsläpp till mark, luft och vatten av kemikalier som används eller bildas i industriprocesser, vid olika typer av förbränning och inom jordbruket. De sprids också via små men många utsläpp från de tusentals produkter som används i samhället av oss konsumenter.

Vattendroppar på impregnerad textil. Bild: Kylbabka/Shutterstock

Organiska miljögifter kan finnas i medel som används för att göra textilier vattenavstötande.

En del av de ämnen som beskrivs här har använts till exempel som impregneringsmedel eller flamskyddsmedel i bland annat textilier, plaster och papp eller papper.

Några har tidigare använts i fogmassor och elektronik (PCB) och brandsläckningsskum (PFOS). Dessa ämnen är idag, med vissa undantag, förbjudna, men har istället ersatts av andra ämnen.

Organiska miljögifter förekommer oftast i högst halter nära källorna, exempelvis nedströms reningsverk, industrier eller i närheten av förbränningsanläggningar samt i urbana miljöer. De kan även spridas via luftströmmar, vilket innebär att förhöjda halter kan påträffas långt ifrån själva källan.

Många organiska miljögifter kan ackumuleras i djur via föda och mycket höga halter kan hittas i toppen av näringsväven. Flertalet av dessa ämnen är svårnedbrytbara i miljön och kan finnas långt bort ifrån de ursprungliga utsläppskällorna.  

För att ta reda på hur halterna av organiska miljögifter i vattenmiljön ser ut och förändras över tid undersöks de i vatten, i djur som lever i eller vid vatten samt i bottensediment. Detta första år på Sveriges vattenmiljö beskrivs halterna i fisk. Halterna i sötvattensfisk är ungefär jämförbara med halterna i havslevande arter för de flesta undersökta ämnena.

Några organiska miljögifter

PCB – industrikemikalie, användes till exempel i fogmassor och isolatorer som ett alternativ till brandfarlig olja.

Dioxiner – biprodukt vid till exempel blekning av pappersmassa, förbränning av avfall eller fossila bränslen.

Bromerade flamskyddsmedel (HBCDD och PBDE) – impregnering av textilier eller som tillsats i plaster.

Perfluorerade ämnen (PFAS) – ytskiktsbehandling av till exempel allväderskläder och matförpackningar.

Läs om tillstånd för organiska miljögifter i en vattenmiljö

Organiska miljögifter i sjöar och vattendrag

Tillstånd för Organiska miljögifter i sjöar och vattendrag

Organiska miljögifter förekommer i varierande grad i sjöar och vattendrag. I sediment och organismer är halterna högre än i vattnet på grund av att gifterna gärna binder till och anrikas i organiskt material. Vattentemperaturer eller mängden humusämnen i vatten och sediment påverkar också halterna av organiska miljögifter.

Södra Sverige är mer tättbefolkat med fler större städer än landets norra delar och ligger dessutom närmare kontinenten. Här är också halterna av PCB, bromerade flamskyddsmedel, dioxiner och PFAS generellt sett högre än i norra Sverige. I fjällsjöarna finns de lägsta halterna.

Från ett par sjöar i Sverige finns de längsta tidsserierna i världen av analyser av utvalda organiska miljögifter i insjöfisk. Detta ger en unik bild av utvecklingen under många år. Inga av de organiska miljögifter som presenteras här visar några generellt sett ökande trender i svenska sjöar under senare år.

Ett urval av det som mäts för att studera tillståndet för organiska miljögifter i sjöar och vattendrag

Välj en mätvariabel ovan för att se tidstrender i karta och grafer, eller läs mer om variabeln.

Läs om tillstånd för organiska miljögifter i en region

Organiska miljögifter i Norra Sverige

Tillstånd för Organiska miljögifter i Norra Sverige

I sjön Storvindeln, Västerbottens län, har miljögiftet DDE i gädda analyserats sedan 1968. Det är tillsammans med analyser i gädda från södra Sverige den längsta tidsserien i världen av miljögifter i insjöfisk. Halterna av PCB minskar under tidsperioden, 1985-2017, och halterna de senaste åren har legat runt 0,07 µg/g fettvikt. Det är knappt hälften av halterna i gädda från södra Sverige och de ligger under gränsvärdet (Ospar EAC). 

Dioxiner (TCDD-ekvivalenter) minskar i gädda från 1991 och halterna de senaste åren ligger på 0,05 pg/g våtvikt (10 pg/g fettvikt). Det är cirka fyra gånger lägre än halterna i gädda från södra Sverige. 

Halterna av flamskyddsmedlet BDE-47 i Storvindeln minskar sedan 2006, liksom halterna av PFOS sedan 2007.

I sjön Stensjön, Gävleborgs län, har klorerade bekämpningsmedel och PCB analyserats i abborre sedan 1997. Här syns ingen trend alls, troligen på grund av att det är svårt att se en trend om man inte följt halterna under en längre tid. De senaste åren ligger PCB-halten på runt 0,03 µg/g fettvikt, vilket är i samma storleksordning som hos abborre i södra Sverige. Halterna ligger under gränsvärdet (Ospar EAC).

Halterna av flamskyddsmedlet BDE-47, PFOS samt dioxiner visar inga trender.

Ett urval av det som mäts för att studera tillståndet för organiska miljögifter i Norra Sverige

Välj en mätvariabel ovan för att se tidstrender i karta och grafer, eller läs mer om variabeln.
Organiska miljögifter

Om miljöövervakningen

Ansvariga experter – Sjöar och vattendrag/Kust och hav: Suzanne Faxneld och Anne Sörensen, Naturhistoriska riksmuseet.

Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Övervakning av miljögifter i sjöar, vattendrag, kust och hav är en del av den nationella miljöövervakningen. Organiska miljögifter mäts i djur (biota), ofta fisk som fångas och därefter analyseras halterna av utvalda miljögifter i antingen muskel eller lever. Provtagningsplatserna i sötvatten är sjöar över hela landet som ingår i trendsjöprogrammet. Här fiskas abborre, gädda och röding för analys. I kust och hav provtas fisk (strömming/sill/tånglake) och även sillgrissleägg (visas ej detta år på sajten) från närmare trettio lokaler längs kusten och ute i öppet hav.

Läs mer om övervakningen av organiska miljögifter