Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Alex Ford/Shutterstock

Bromerade flamskyddsmedel (BDE-47/HBCDD)

Flamskyddsmedel en grupp med flera hundra olika ämnen som används för att förhindra att olika material eller produkter fattar eld. De används i bland annat textilier, möbler, plaster, skyddskläder, elektronisk utrustning och isoleringsmaterial. Ungefär cirka 70 av flamskyddsmedlen innehåller det giftiga ämnet brom.

Det produceras mycket bromerade flamskyddsmedel i världen och läckage till naturen kan ske både under tillverkningen och användningen samt när de till slut skrotas eller förbränns.

Bromerade flamskyddsmedel kan transporteras långa vägar i luften och blir sedan kvar i miljön under mycket lång tid. De återfinns i relativt höga halter i miljön, bland annat som förorening i vatten, sediment och i vattenlevande djur. De ansamlas i fettvävnad och kan bioackumuleras i djur och människor. Hur pass giftiga de är för levande varelser varierar. Vi människor kan få i oss flamskyddsmedel via mat och inomhusdamm. Kunskapen om hälsoeffekter hos människan är bristfällig, men vissa studier tyder på att medlen bland annat kan ha hormonstörande egenskaper.

Vissa av dessa ämnen är förbjudna i Sverige, andra inte. Några exempel på bromerade flamskyddsmedel är PBDE (polybromerade difenyletrar), HBB (hexabrombifenyl), BDE-47 (tetrabromerad difenyleter-47) och HBCDD (hexabromcyklododekan). Mätningar i fisk av de två sistnämnda presenteras här på Sveriges vattenmiljö. BDE-47 är sedan 2004 förbjudet inom EU. HBCDD tillverkas fortfarande, fast inte i Sverige. Ämnet anses vara mycket giftigt för vattenlevande organismer.