Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2023


Bild: Kamiel Kempeneers/CC BY-NC-ND 2.0
Säl

Säl

Sälar tillhör gruppen marina däggdjur och har en viktig roll längst upp i det marina ekosystemet. Sälarna som lever längs Sveriges kuster har blivit fler de senaste årtiondena, men de senaste årens miljöövervakning tyder på att den uppåtgående trenden kan vara på väg att brytas. Sälarnas antal och hälsa övervakas som indikatorer för miljögifter och rubbningar i näringsväven.

Sälar med segelbåt i bakgrunden Bild: Karl Lundström

Sälstammarna i Sverige har återhämtat sig efter att ha varit betydligt färre under 1960- och 70-talen. Jakt och långlivade miljögifter var orsaken till att sälarna då var utrotningshotade. Sälarna är fortfarande inte lika många som de var i början av 1900-talet. Antalet har gått stadigt uppåt de senaste årtiondena, men de senaste resultaten tyder på nedsatt tillväxt eller till och med en minskning i vissa områden.

Sälarna lever nästan uteslutande på fisk, som sill/strömming, siklöja, olika arter av torskfisk, plattfisk, mört och spigg. Men vilka arter som är vanligast i sälarnas diet varierar mellan sälart, område, år och säsong. Det ökade antalet sälar har lett till ökade konflikter med fiskeindustrin och numera får skyddsjakt bedrivas på säl, det vill säga man får skjuta sälar som man misstänker tar fisk i fiskeredskapen. Licensjakt infördes 2020 på gråsäl och 2022 på knubbsäl.

Sammanfattningsvis kan det sägas att det är en medveten och framgångsrik förvaltning som har gjort att vi idag har relativt stabila sälstammar.

Läs om tillstånd för säl i en vattenmiljö

Säl i kust och öppet hav

Tillstånd för Säl i kust och öppet hav

Tillståndet för sälarna baseras delvis på antalet, där man både pratar om populationens storlek och tillväxthastighet. En annan del som undersöks är sälarnas hälsotillstånd. De har i varierande grad haft olika hälsoproblem sedan 1970-talet, bland annat sterilitet, tarmsår och minskad späcktjocklek. När det gäller antalet är tillståndet för sälarna förhållandevis gott, då samtliga sälbestånd i svenska vatten har varit på tillväxt en period. Men detta är en trend som kanske håller på att avta, enligt de senaste mätningarna. Utvecklingen skiljer sig också  åt mellan olika arter och områden.

Läs mer om sälhälsa

Sveriges sälbestånd har idag återhämtat sig, efter kraftig nedgång under första delen av 1900-talet, till följd av intensiv jakt och höga halter av långlivade miljögifter. Miljögifter ledde under andra hälften av århundradet till sterilitet hos många sälar. Även om sälpopulationerna fortfarande är lägre än de var historiskt så tyder övervakningsdata och forskning på att både knubbsälbeståndet i Skagerrak börjar närma sig en gräns då populationens tillväxt avtar. De allra senaste mätningarna visar på en tydlig nedgång i antalet räknade sälar, men det behöver inte betyda att det verkliga antalet har minskat, utan kan vara kopplat till ett ändrat beteende hos sälarna och i vilken utsträckning de ligger uppe på land när räkningen sker.

Gråsälar på kobbe Bild: Markus Ahola, Naturhistoriska riksmuseet

Även i Stockholms skärgård finns tecken på att sälbeståndet minskar, i detta fallet gråsäl. Resultaten från miljöövervakningen gäller dock tiden för pälsbyte, då sälarna räknas, och kan inte generaliseras till andra årstider. Under födosöksperioden kan gråsälindivider flytta sig över stora områden. Förekomsten av säl i olika områden påverkas även av födotillgången. Till exempel har fiskbestånden förändrats drastiskt både i artsammansättning och i total mängd till följd av människans omfattande fiske. Resultaten från räkningarna tyder på att gråsälarna flyttat till andra platser i Östersjöns skärgårdar, och även söderut. 

Antalet vikare i Bottenviken ökade stadigt fram till tidigt 2010-tal, men tillväxthastigheten låg fortfarande under artens troliga tillväxtpotential. Isutbredning och islossning i Bottenviken har varierat kraftigt de senaste åren som en följd av klimatförändringarna. Detta har även påverkat övervakningsresultaten, eftersom en större andel av populationen ligger uppe på is under inventeringen de år som isen släpper tidigt. Det gör att resultaten från miljöövervakningen är svåra att tolka, då man inte vet hur stor andel av det totala antalet det är man ser vid räkningen. Med andra ord går det inte längre att få en bra bild av hur vikaresälpopulationes storlek förändrats under senare år. Sannolikt kommer vikaresälens fortplantning att påverkas negativt av förändrade isförhållanden i framtiden.

Säl som gapar Bild: Karl Lundström
Bild: Karl Lundström

Sälar övervakas som indikatorer för storskaliga förändringar i marina ekosystem. Som toppkonsumenter är sälarna särskilt utsatta för miljögifter, eftersom vissa gifter ackumuleras på sin väg upp genom näringsväven. Sälpopulationernas utveckling kan alltså påverkas av förändringar längre ner i födoväven.

Sälar lever på fisk. En gråsäl äter ungefär 4-5 kg fisk om dagen. 

Övervakning av säl kan ge svar på hur ekosystemet i stort mår. Med hjälp av ny teknik, som till exempel drönare, kan forskarna få en tydligare bild av vad som händer. Till exempel för att försöka lista ut varför antalet knubbsälar på västkusten verkar minska. Lyssna på Karin Hårding, professor i zoologisk ekologi på Göteborgs universitet.

https://play.gu.se/media/0_rj29rl9u

Knubbsälar på kobbe Bild: Karl Lundström
Bild: Karl Lundström

Presentation: övervakning av sälpopulationer

Här kan du se en presentation som beskriver hur sälövervakningen går till och hur tillståndet för de olika sälarterna ser ut. Presentationen togs fram i samband med Vattenmiljöseminariet i december 2020 och framförs av Anja Carlsson på Naturhistoriska riksmuseet.

Ett urval av det som mäts för att studera tillståndet för säl i kust och öppet hav

Välj en mätvariabel ovan för att se tidstrender i karta och grafer, eller läs mer om variabeln.
Säl i Kust och öppet hav
Säl

Om miljöövervakningen

Ansvariga experter: Markus Ahola och Anja Carlsson, Naturhistoriska riksmuseet

Säl ingår i den nationella miljöövervakningen, programområde Kust och hav, som indikator på miljögiftseffekter och andra storskaliga förändringar i det marina ekosystemet. Övervakningen av sälarnas antal görs genom att man räknar de djur som ligger uppe på land eller på is under pälsbytesperioden. Räkningen sker framför allt genom att sälarna fotograferas, från flygplan och helikopter, men några lokaler räknas från land eller båt.

Läs mer om miljöövervakning av säl