Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2023


Bild: Kamiel Kempeneers/CC BY-NC-ND 2.0
Tumlare

Tumlare

Tumlaren är en liten, knubbig tandval som finns från Skagerrak i väst upp till Ålands hav i öst, uppdelat på tre olika populationer. Östersjöns tumlare är akut hotad, till följd av miljögifter och bifångster i fisket. Tumlare är ett nytt tillskott inom miljöövervakningen.

Flera ryggfenor från tumlare sticker upp genom vattenytan Bild: Kustbevakningen Strömstad

Ibland syns en mindre grupp tumlare simma gemensamt. Tumlarnas karakteristiska ryggfenor siktas lättast om det är lungt och stilla i vattenytan. 

Tumlaren är den enda val som lever permanent i svenska vatten. Den lever ensam eller i små grupper, jagar fisk och kommunicerar och navigerar genom att skicka iväg klickande ljud.

Tumlarna runt Sverige delas in i tre olika populationer, som också utgör så kallade förvaltningsområden. Populationerna skiljer sig åt både genetiskt och när det gäller skallens form. Förvaltningsområdena baseras på populationernas utbredningsmönster under sommaren.

  • Nordsjöpopulationen sträcker sig från Falkenberg i mellersta Kattegatt till Skagerrak och ända ut till Färöarna och Biscayabukten.
  • Bälthavspopulationen rör sig i området från mellersta Kattegatt till och med sydvästra Östersjön öster om Bornholm. Få djur rör sig dock längre österut än till Smygehamn.
  • Östersjöpopulationen uppehåller sig i Östersjön öster om Bornholm. Idag är mycket sällan de observeras norr om Öregrund

Östersjöpopulationen bedöms vara akut hotad. Den har bara inventerats en gång.

Läs om tillstånd för tumlare i en vattenmiljö

Tumlare i kust och öppet hav

Tillstånd för Tumlare i kust och öppet hav

Tillståndet för Östersjötumlaren är kritiskt, populationen har krympt och består nu av någonstans mellan hundra och drygt tusen individer. För populationerna i Västerhavet ser det bättre ut, men även även i dessa områden övervakas tumlare numera.

I Sverige har akustisk övervakning av tumlare i Östersjön ingått i det nationella miljöövervakningsprogrammet sedan 2017. En jämförande analys mellan åren 2011 - 2013 respektive 2017 - 2020 indikerar att detektionsfrekvensen inom populationens viktigaste område har ökat (29 procent mellan de två perioderna, vilket är en genomsnittlig ökning på ungefär 2,4 procent varje år. Även om ökningen är långt under vad som är möjligt för en frisk tumlarpopulation med gott skydd, kan den vara ett tecken på att en positiv populationsutveckling för Östersjötumlaren och en livskraftig tumlarpopulation i framtiden är möjlig, om skyddsåtgärder genomförs. Hittills har dock mycket få konkreta åtgärder gjorts för att skydda Östersjötumlaren.

Fler tumlare i väst än i öst

Karta tumlarpopulationer Bild: Naturhistoriska riksmuseet

Tre inventeringar av Nordsjöpopulationen och fyra inventeringar av Bälthavspopulationen under tidsperioden 1994 - 2016 tyder på att antalet har varit stabilt, men att det har skett storskaliga förändringar av utbredningsmönstret av tumlare i Nordsjön. Vid den senaste inventeringen skattades antalet Nordsjötumlare till ungefär 250 000 - 500 000 djur, och antalet Bälthavstumlare till ungefär 20 000 - 80 000 djur. Det finns dock stora osäkerheter i skattningarna och de geografiska områden som jämförs är något olika mellan åren. Östersjöpopulationen består av bara runt 100 - 1100 individer och har bara inventerats en gång (2011 - 2013) innan nuvarande övervakning startade 2017. Populationen är listad som akut hotad i Helcoms rödlista för Östersjön, i IUCNs (Internationella Naturvårdsunionen) globala rödlista och nu också i den svenska rödlistan (SLU - Artdatabanken).

Syftet med miljöövervakning av tumlare är att studera långsiktiga effekter av miljögifter, bifångster och annan påverkan från människan. Utvecklingen av antalet tumlare dokumenteras tillsammans med mer detaljerade undersökningar av tumlarnas hälsotillstånd, som görs genom att studera döda, strandade och bifångade djur.

Båt och instrument som används för att övervaka tumlare Bild: Julia Carlström

Här sätts en så kallad C-POD ut, en akustisk klick-detektor som fångar upp tumlarens klick-ljud. På så vis kan experterna observera tumlare som simmar förbi.

Många hot mot tumlaren

Fram till slutet av 1800-talet jagades tumlare i stor omfattning i danska vatten. Jakten återupptogs även till viss del under första och andra världskriget. I början av 1900-talet jagades tumlare även i södra Östersjön. Idag är de främsta hoten mot tumlare oavsiktliga fångster i fisket och miljögifter, men det är även möjligt att undervattensbuller och magrare bytesfiskar påverkar tumlare negativt.

Tumlare bifångas främst i bottensatta garn med stora maskor, som garn för torsk, sjurygg och plattfiskar. Tumlarna undviker inte de tunna garnen utan fastnar och dör.

Giftiga ämnen som PCB och DDT ansamlas i tumlarnas kroppar eftersom tumlaren befinner sig högst upp i näringskedjan. Miljögifterna gör att tumlarna lättare blir sjuka och får svårare att fortplanta sig.

Tumlaren har mycket känslig hörsel, och är helt beroende av att kunna höra ekot av sina egna klickande ljudsignaler för att överleva. Ljud som är skapade av människor kan därför störa tumlare och till med orsaka fysiska skador.

Utbredningen av tumlare är tätt knuten till deras föda. Detta gör att om tumlare störs i sina utbredningsområden är det stor risk för att det orsakar problem för populationen. Den lilla populationen i Egentliga Östersjön är särskilt känslig för mänsklig påverkan eftersom så få individer återstår.

Presentation: övervakning av tumlare

Här kan du se en presentation som beskriver hur tumlarövervakningen går till och hur tillståndet för tumlare ser ut. Presentationen togs fram i samband med Vattenmiljöseminariet i december 2020 och framförs av Julia Carlström på Naturhistoriska riksmuseet.

Ett urval av det som mäts för att studera tillståndet för tumlare i kust och öppet hav

Välj en mätvariabel ovan för att se tidstrender i karta och grafer, eller läs mer om variabeln.
Tumlare i Bottenviken

Tillstånd för Tumlare i Bottenviken

I Bottenviken förekommer tumlare endast sporadiskt.

Tumlare

Om miljöövervakningen

Ansvarig expert: Julia Carlström (Naturhistoriska riksmuseet).

Ansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten.

Populationen övervakas med akustiska metoder, med hjälp av särskilda klickdetektorer, som är specifikt utvecklade för detta. Den övervakade parametern är tumlares detektionsfrekvens och övervakningen görs kontinuerligt vid ett antal fasta stationer inom populationernas kärnområden. Sedan sommaren 2019 utförs miljöövervakning av tumlare både i Egentliga Östersjön och i Kattegatt. I Östersjön startades övervakningen 2017.

Läs mer om miljöövervakningen av tumlare