Hoppa till huvudinnehåll

Havet och miljömålen


Giftfri miljö

Havet 2015/2016. Per-Olav Moksnes, Jan Albertsson, Joakim Hansen, Jonas Nilsson & Carl Rolff, Havsmiljöinstitutet. Publicerad: 2016-01-27

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna."

Den första övervakningen av miljögifter i svenska havsområden påbörjades under sent 1960-tal och flera mätserier har därefter lagts till. Sedan de första mätningarna har halterna av tidiga miljögifter som de svårnedbrytbara klorerade ämnena PCB och DDT, samt bly, minskat dramatiskt i organismer i den marina miljönBignert A, m.fl. 2015. Övervakning av metaller och organiska miljögifter i marin biota, 2015. Naturhistoriska riksmuseet, 262 sid. tack vare ett framgångsrikt åtgärdsarbete. De minskade halterna av PCB och DDT har bidragit till en betydande återhämtning av bestånden av havsörn och sälHavet 2015/2016. Havsörn Havet 2015/2016. Sälpopulationer och sälhälsa.. Även om vi lyckats minska halterna av de flesta klassiska miljögifter ligger några fortfarande på höga nivåer, till exempel kvicksilver1. Dessutom är koncentrationerna av ett antal miljögifter höga i sedimentenHavet 2015/2016. Miljögifter i sediment. Naturvårdsverket 1999. Bedömningsgrunder för miljökvalitet: Kust och hav, rapport 4914.. Halterna av flera nya främmande ämnen ökar i den marina miljön1,4,Havet 2015/2016. Miljögifter i biota.  och det finns en risk för påverkan på organismer och ekosystemet från både klassiska och nya miljögifter1 2 3 Bergman Å m.fl. 2012. State of the science of endocrine disrupting chemicals. UNEP och WHO. Havet 2015/2016. Biologiska effekter av organiska tennföreningar. Bradshaw C m.fl. 2015. Hexabromocyclododecane affects benthic-pelagic coupling in an experimental ecosystem. Environ. Pollut. 206: 306–314.. Sammantaget visar resultaten från miljöövervakningen att vi ännu är långt från målet om en giftfri miljö.

Dioxiner minskar

Halten av dioxin (TCDD-ekvivalenter) i de fiskätande sillgrisslorna i Egentliga Östersjön har minskat sedan provtagningens början 19691,6. Halterna i strömming är högre i Bottenhavet än i övriga havsbassänger, men minskar för varje år. Trots låga koncentrationer av dioxiner i sill och strömming rekommenderar Livsmedelsverket fortsatt barn och kvinnor i fertil ålder att äta fet fisk från Östersjön högst tre gånger per årLivsmedelsverkets kostråd All fisk är inte nyttig. eftersom dioxiner och andra miljögifter i fisken har flera negativa hälsoeffekter1,7.

Kvicksilver över gränsvärdet

Bly, kadmium, kvicksilver och tennföreningar har utpekats som särskilt farliga eftersom de kan orsaka ohälsa hos människor genom att påverka bland annat nervsystemet, fortplantning, njurar och skelett1,7. Sedan bly utfasats som tillsats i bensin har halterna i fisk sjunkit till långt under det föreslagna gränsvärdet1. Även kadmiumhalterna ligger under gränsvärdet1. Kvicksilver, som härstammar från fossila bränslen, elektronikprodukter, gamla utsläpp och naturlig lakning, uppvisar olika mönster i övervakningen. Halterna har minskat i sillgrissleägg, men ökat i torsk från både Östersjön och Västerhavet1. Kvicksilverhalten överskrider dessutom det föreslagna gränsvärdet för rovdjur i naturen i de flesta prover längs kusten, men är fortfarande långt under gränsvärdet för mänsklig konsumtion1,6. Övervakning av snäckor visar på en minskad påverkan på djuren från organiska tennföreningar i båtbottenfärg, sannolikt som en konsekvens av att användning av tennföreningarna sedan ett antal år förbjudits8.

Trendbrott hos nya främmande ämnen

Några nya miljögifter har uppmärksammats på senare år på grund av deras utbredda användning samt miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Perfluorerade ämnen har ökat påtagligt i strömming och sillgrissleägg sedan 1980-talet. Ämnena kan vara hormonstörande och har visat sig påverka både djurs och människans reproduktion negativt7. De perfluorerade ämnena används i flera vardagsprodukter som ytskiktsbehandling och användes tidigare även i brandskumKemikalieinspektionen. En positiv nyhet är att vi sedan 2005 sett ett trendbrott med minskade halter av det mycket svårnedbrytbara perfluorerade ämnet PFOS i sillgrissleägg1,6. Mindre långlivade men ändå miljöskadliga perfluorerade ämnen fortsätter dock att öka i både sillgrissla och fisk1.

Halterna av flamskyddsmedel, som bland annat används i textil- och byggmaterial, har under de senaste decennierna ökat markant i vår miljö1,6. De kan orsaka nervskador och är hormonstörande1,7. Laboratoriestudier tyder på att de halter som uppmäts i naturen kan ge en bred påverkan på ekosystemet9. En positiv trend är dock att några tidigare välanvända flamskyddsmedel som nu fasas ut (exempelvis HBCDD) börjat minska i sillgrissleägg, fisk och blåmusslor på flera provtagningslokaler längs den svenska kusten1,6.

Okända miljögifter och biomarkörer

Tusentals kemikalier sprids till naturen från vårt samhälle och nya tillkommer ständigt, vilket gör det omöjligt att övervaka alla. Biomarkörer används för att visa hälsostatus hos vissa djurgrupper. De kan ge varningssignaler om att okända eller ej övervakade miljöföroreningar, eller komplexa blandningar av föroreningar, påverkar organismer i vattenmiljön. En ökad nivå av flera biomarkörer i kustfisk vid flera stationer längs kusten tyder på att fisken kan vara påverkad av miljögifterHavet 2015/2016. Kustfisk hälsa., men i dagsläget är orsakssambanden inte helt klarlagda. Tarmsår hos sälar kan också vara tecken på ohälsa orsakad av miljögifter3. Hos en av våra sälarter, gråsälen, ser vi dock en förbättrad hälsa sedan 2007.