Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Mark Harris för SLU

Torsk

Torsk finns i alla svenska hav. Östersjötorsken finns i hela Östersjön, ända upp i Bottenviken, men lekområdena ligger i Egentliga Östersjön och Bälten. Längs västkusten finns stationär kustbunden torsk och i Nordsjön finns ytterligare flera betånd med särskilda lekplatser. Man kan stöta på den från strandlinjen ner till 600 meters djup, även om den vanligtvis håller sig nära botten (eller i vattenmassan) på 10-200 meters djup.

I Östersjön leker torsken vanligtvis under sommarhalvåret, medan i Västerhavet infaller leken under vinter och vår.

Lekbiomassa

Med lekbiomassa menas den del av ett fiskbestånd som uppnått könsmognad och kan bidra till beståndets fortlevnad. Om lekbiomassan blir för låg kan ett bestånd ha svårt att reproducera sig. Lekbiomassa anges i antal ton.

Fiskeridödlighet

Fiskeridödlighet är den andel av ett bestånd som under året dör på grund av fiske. Den andel som dör av andra orsaker än fiske brukar anges som "naturlig dödlighet".

Fiskeridödlighet för torsk anges som andel av utvalda årsklasser som fiskas upp per år.

Lekbiomassaindex

(Uppdateras...) Index för torskens lekbiomassa anges i kilogram per timme (kg/h).

Fiskeridödlighetsindex

(Uppdateras...)