Hoppa till huvudinnehåll

Skarpsill

Skarpsillen finns i hela Västerhavet och hela Östersjön, undantaget längst upp i Bottenviken. Den lever i stora stim nära kusten och uppehåller sig vanligen på 10-50 meters djup, även om den kan påträffas ner till 150 meters djup. På dagen rör den sig djupare och under natten nämare ytan.

Skarpsillens huvudsakliga föd består av kräftdjur, vanligen hoppkräftor och hinnkräftor. Leken sker på öppet vatten under perioden februari–augusti.

Lekbiomassa

Med lekbiomassa menas den del av ett fiskbestånd som uppnått könsmognad och kan bidra till beståndets fortlevnad. Om lekbiomassan blir för låg kan ett bestånd ha svårt att reproducera sig. Lekbiomassa anges i antal ton.

Fiskeridödlighet

Fiskeridödlighet är den andel av ett bestånd som under året dör på grund av fiske. Den andel som dör av andra orsaker än fiske brukar anges som "naturlig dödlighet".

Fiskeridödlighet för skarpsill anges som andel av utvalda årsklasser som fiskas upp per år.