Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Mark Harris för SLU

Sill

Sillen är en stimlevande fisk som förekommer allmänt längs hela svenska kusten. Den lever öppet hav och förekommer ned till 200 meters djup; djupare på dagen och närmare ytan nattetid. Den genomför också säsongsbundna vandringar mellan närings-, lek- och övervintringsområden.

Födan består av kräftdjur, främst hoppkräftor men också till exempel hinnkräftor, pungräkor och märlkräftor. Större sillar kan även ta större byten, som exempelvis storspigg i Östersjön.  

Sill finns i både höst- och vårlekande form, och dessa presenteras ibland som separata varaibler inom miljöövervakningen.

Lekbiomassa

Med lekbiomassa menas den del av ett fiskbestånd som uppnått könsmognad och kan bidra till beståndets fortlevnad. Om lekbiomassan blir för låg kan ett bestånd ha svårt att reproducera sig. Lekbiomassa anges i antal ton.

Fiskeridödlighet

Fiskeridödlighet är den andel av ett bestånd som under året dör på grund av fiske. Den andel som dör av andra orsaker än fiske brukar anges som "naturlig dödlighet".

Fiskeridödlighet för sill anges som andel av utvalda årsklasser som fiskas upp per år.