Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Mark Harris för SLU

Rödspätta

Rödspättan förekommer allmänt i Västerhavet, Öresund och sydvästra Östersjön. Den är mindre vanlig i Egentliga Östersjön och förekommer bara sporadiskt i Bottenhavet.

Vanligen hittar man rödspättan på 10-30 meters djup, men den förekommer ända från strandzonen ner till över 200 meters djup. Huvudfödan består av ryggradslösa bottenlevande djur, men större exemplar kan även ta fiskar. 

Längs Västkusten och i Nordsjön inträffar leken vanligen under vintern (januari-april), i Östersjön från november till april.

Lekbiomassa

Med lekbiomassa menas den del av ett fiskbestånd som uppnått könsmognad och kan bidra till beståndets fortlevnad. Om lekbiomassan blir för låg kan ett bestånd ha svårt att reproducera sig. Lekbiomassa anges i antal ton.

Fiskeridödlighet

Fiskeridödlighet är den andel av ett bestånd som under året dör på grund av fiske. Den andel som dör av andra orsaker än fiske brukar anges som "naturlig dödlighet".

Fiskeridödlighet för rödspätta anges som andel av utvalda årsklasser som fiskas upp per år.