Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Ann-Katrin Hallin, SLU

pH

Ett pH-värde ger ett mått på hur surt ett vatten är. Skalan för pH-värden går från 0 till 14 där noll är mycket surt, sju är neutralt och 14 är mycket basiskt. Surheten mäts som koncentrationen positivt laddade vätejoner, där pH-värdet anger den negativa logaritmen av vätejonkoncentrationen i mol per liter. 

I sötvatten kan pH variera mycket, som lägst kan pH-värden på under 4 i uppmätas i sjöar och bäckar som fått stor tillförsel av försurande ämnen som svavelsyra. I sådana vatten har fisken dött och den biologiska mångfalden för flertalet organismgrupper minskat kraftigt.  

Höga pH- värden på över 9 förekommer också, främst på prover tagna i sjöar med hög produktion och tagna på eftermiddagen. Det beror på att pH varierar under dygnet. När växter tar upp koldioxid ur vattnet under dagen ökar pH (låg vätejonkoncentrationen), för att vara som högst eftermiddagen. På natten dominerar nedbrytningsprocesser och koldioxid frigörs vilket minskar pH och är lägst tidigt på morgonen.  

Medianvärdet för svenska sjöar är pH 6,7. I världshaven är pH-värdet oftast strax över 8 men sjunker sakta på grund av att haven tar upp den koldioxid som vi människor släpper ut i överskott.