Hoppa till huvudinnehåll

Nordhavsräka

Nordhavsräkan lever på mjuka ler- och gyttjebottnar, oftast på djup mellan 30 och 500 meter. I det svenska närområdet hittar man den från Norska rännan och söderut via Skagerrak, Kosterfjorden och Gullmarsfjorden ner till norra Kattegatt.

Nordhavsräkan lever av kräftdjur och maskar. Den är också själv ett viktigt bytesdjur för många fiskarter som torsk, sej, vitling, kolja med flera.

Nordhavsräka fiskas med trål och fisket är kvoterat sedan 1992.

Lekbiomassa

Med lekbiomassa menas den del av ett fiskbestånd som uppnått könsmognad och kan bidra till beståndets fortlevnad. Om lekbiomassan blir för låg kan ett bestånd ha svårt att reproducera sig. Lekbiomassa anges i antal ton.

Fiskeridödlighet

Fiskeridödlighet är den andel av ett bestånd som under året dör på grund av fiske. Den andel som dör av andra orsaker än fiske brukar anges som "naturlig dödlighet".

Fiskeridödlighet för nordhavsräka anges som andel av utvalda årsklasser som fiskas upp per år.