Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Willem Goedkoop

Totalhalt kväve

Totalhalt kväve innefattar samtliga former av kväve i ett vatten, däribland lättillgängligt (löst oorganiskt) kväve i form av nitrat, nitrit och ammonium som är direkt tillgängligt för alger, samt det kväve som är bundet till organiskt material.

Totalkväve i sjöar och vattendrag (helår)

Hur mycket kväve det finns i ett vatten totalt används för att beräkna transporten av kväve till havet. Man kan också räkna ut halten organiskt kväve genom att dra bort det lättillgängliga kvävet från totalhalten.
Totalhalten kväve i sjöar och vattendrag anges i mikrogram per liter.

Total kvävebelastning från flodmynningar till havet

Den beräknade totala kvävebelastningen från flodmynningar anges i ton per år.

Totalkväve i kust och öppet hav (sommar och vinter)

I den nationella miljöövervakningen för kust och öppet hav mäts totala halterna kväve både sommar och vinter.
Totalhalt kväve för kust och öppet hav anges i mikromol per liter.

 

Lättillgängligt kväve

Lättillgängligt (också kallat oorganiskt) kväve är ett mått på halten lösa nitrat-, nitrit- och ammoniumjoner i ett vatten. Lättillgängligt kväve är den form som är direkt tillgänglig för bland annat alger.

Lättillgängligt kväve i sjöar och vattendrag (helår)

Om halten lättillgängligt kväve är lågt kan det vara en indikation på att en sjö är kvävebegränsad. Det kan till exempel ske i en sjö med kraftig förorening av fosfor. Det kan också förekomma i näringsfattiga sjöar i norra Sverige där kvävedepositionen är låg. Höga halter av nitrat i jordbrukslandskapet visar att marken läcker mycket kväve. Höga halter av ammoniumjoner i kombination med högt pH kan leda till toxiska halter av ammoniak.
Lättillgängligt kväve i sjöar och vattendrag redovisas som årsmedelvärde och anges i mikrogram per liter.

Belastning lättillgängligt kväve från flodmynningar till havet

Den beräknade belastningen av lättillgängligt kväve från flodmynningar anges i ton per år.

Lättillgängligt kväve i kust och öppet hav (vinter)

Under sommaren kan nivåerna variera kraftigt till följd av att lättillgängligt kväve tas upp under produktionen av alger. Under vintern är den biologiska produktionen låg och mängden lättillgängligt kväve i vattenmassan ökar.
Lättillgängligt kväve i kust och öppet hav provtas under vintern och anges i mikromol per liter.