Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Willem Goedkoop

Kväve

Totalhalt kväve innefattar samtliga former av kväve i ett vatten, däribland lättillgängligt (löst oorganiskt) kväve i form av nitrat, nitrit och ammonium som är direkt tillgängligt för alger, bakterier, samt det kväve som är bundet till organiskt material.

Totalkväve i sjöar och vattendrag (helår)

Hur mycket kväve det finns i ett vatten totalt används för att beräkna transporten av kväve till havet. Man kan också räkna ut halten organiskt kväve genom att dra bort det lättillgängliga kvävet från totalhalten. I opåverkade vatten utgörs det totala kvävet till största delen av organiskt kväve. Totalhalten kväve anges i mikrogram per liter och anges som medelvärde från 4 provtagningar per år för sjöar och 12 provtagningar per år för vattendrag.

Total kvävebelastning från flodmynningar till havet

Den beräknade totala kvävebelastningen från flodmynningar anges i ton per år när man tar hänsyn till hur mycket vatten med en viss halt som når havet.

Totalkväve i kust och öppet hav (sommar och vinter)

I den nationella miljöövervakningen för kust och öppet hav mäts totala halterna kväve både sommar och vinter. Totalhalt kväve för kust och öppet hav anges i mikromol per liter.

 

Lättillgängligt kväve

Lättillgängligt (också kallat oorganiskt) kväve är ett mått på halten lösa nitrat-, nitrit- och ammoniumjoner i ett vatten. Lättillgängligt kväve är den form som är direkt tillgänglig för bland annat alger.

Lättillgängligt kväve i sjöar och vattendrag (helår)

Om halten lättillgängligt kväve är lågt kan det vara en indikation på att en sjö är kvävebegränsad. Det kan till exempel ske i en sjö med kraftig förorening av fosfor. Det kan också förekomma i näringsfattiga sjöar i norra Sverige där kvävedepositionen är låg. Höga halter av nitrat i jordbrukslandskapet visar att marken läcker mycket kväve. Höga halter av ammoniumjoner i kombination med högt pH kan leda till toxiska halter av ammoniak. Parametern mäts i nationell miljöövervakning oftast 4 gånger per år i sjöar och 12 gånger per år i rinnande vatten och anges här som ett årsmedelvärde baserat på denna provtagningsfrekvens. Lättillgängligt kväve i sjöar och vattendrag redovisas som årsmedelvärde och anges i mikrogram per liter.

Belastning lättillgängligt kväve från flodmynningar till havet

Den beräknade belastningen av lättillgängligt kväve från flodmynningar anges i ton per år när man tar hänsyn till hur mycket vatten med en viss halt som når havet. Olika mycket nederbörd olika år gör att det är viktigt att ta hänsyn till vattenföring vid beräkningar av belastning.

Lättillgängligt kväve i kust och öppet hav (vinter)

Under sommaren kan nivåerna variera kraftigt till följd av att lättillgängligt kväve tas upp under produktionen av alger. Under vintern är den biologiska produktionen låg och mängden lättillgängligt kväve i vattenmassan ökar. Lättillgängligt kväve i kust och öppet hav provtas under vintern och anges i mikromol per liter.