Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Photo by Philip Myrtorp on Unsplash

Konduktivitet

Ett bra och enkelt mått på den totala halten av lösta joner i ett vatten är konduktiviteten, vattnets elektriska ledningsförmåga. Mängden lösat joner i ett vatten är viktigt rent kemiskt, då det avgör hur olika ämnen kan uppträda i vattnet, men även biologiskt, eftersom det även påverkar osmos och andra förhållanden som alla vattenorganismer är beroende av. 

Konduktiviteten bestäms i en mätcell med flera elektroder för att kunna täcka ett stort mätområde. Resistansen mellan dessa elektroder kalibreras mot kaliumkloridlösningar med känd konduktivitet. Konduktivitet mäts i enheten Siemens per meter.

Lågt belägna sjöar har tillrinningsområden med jordarter som är lättvittrade och frigör joner, som till exempel kalcium. Dessa sjöar har högre konduktivitet än mer högt belägna vatten där mängden lättvittrade mineraler i marken är lägre.

I Sveriges sjöar varierar konduktiviteten i stort mellan 0,76 och 10 milliSiemens per meter, med medianvärdet 2,5 milliSiemens per meter.