Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Eva Herlitz, SLU

Kiselalger övergödnings- och föroreningsindex, IPS

För att avgöra vattenkemisk påverkan på kiselalger, kan bedömaren använda ett index som heter IPS, Indice de Polluosensibilité Spécifique (Cemagref 1982). Indexet visar näringstillståndet och belastningen med löst organiskt material och fungerar i sötvatten över hela Europa. Det gäller alla svenska vatten, från opåverkade naturliga vatten till sådana som påverkas mycket stark av människan. Indexet visar först påverkan av närsalter vid liten antropogen påverkan. Vid hög påverkan tillkommer effekter av löst organiskt material.

IPS anges i en skala av 1-20, där 20 är värdet för bästa vattenkvalitet (Havs- och vattenmyndigheten 2018, 2022).

I praktiken används IPS ofta för att följa en åtgärd som ska minska fosfor, även om IPS visar mer än enbart fosfor. I Sverige används två stödindex för att urskilja påverkan av närsalter från belastningen med organiskt material.

Havs- och vattenmyndighetens information om hur kiselalger används som undersökningstyp för påväxt i sjöar och vattendrag.

Referens

Cemagref (1982). Etude des méthodes biologiques d´appréciation quantitative de la qualité des eaux. Rapport Division Qualité des Eaux Lyon-Agence Financière de Bassin Rhône- Méditerranée-Corse: 218 p.

Havs- och vattenmyndigheten (2018). Kiselalger i sjöar och vattendrag, vägledning för statusklassificering. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2018:38, 18 s.