Hoppa till huvudinnehåll

Kisel

Kisel i sjöar och vattendrag

Tillförsel av kisel kommer av markens vittring. Kiselhalten avspeglar dels hur lättvittrad marken är, samt den genomsnittliga flödesvägen för grundvattnet innan det når ytvattnet. Halten kisel är därför ofta högre ju större avrinningsområdet är. Kisel är ett nödvändigt näringsämne för kiselalger och kiselhalten i vatten kan därför minska i en sjö efter en kiselalgblomning.  

Halten för kisel i sjöar och vattendrag anges i milligram per liter.

Kisel i kust och öppet hav

Löst kisel förs ut till havet via vattendrag. Tillgången på kisel har främst betydelse för produktionen av kiselalger. Generellt är tillgången på kisel god i havet, och det är sällan en begränsande faktor för biologisk tillväxt.

Kiselhalten i kust och öppet hav anges i mikromol per liter.