Hoppa till huvudinnehåll

Fosfor kan förekomma i en mängd former i vatten. Förutom som fosfatjoner, som är den form som lättast tas upp i ekosysytemet, kan det vara organiskt bundet till löst eller partikulärt organiskt material, där även levande organismer ingår. Det förekommer även bundet till humuskomplex av järn och aluminium. I vattendrag i områden med höga lerhalter utgörs en betydande del av fosforn av lerpartiklar.

Totalfosfor

Totalfosfor i sjöar och vattendrag (helår)

Eftersom de flesta sjöekosystemen är fosforbegränsade är totalfosforhalten ett bra mått på sjöns näringstillstånd. Mätningarna används också till att beräkna transporten av fosfor i flodmynningarna till kringliggande havsområden.
Den totala halten fosfor i sjöar och vattendrag anges i mikrogram per liter.

Total fosforbelastning från flodmynningar till havet

Den beräknade totala fosforbelastningen från flodmynningar anges i ton per år.

Totalfosfor i kust och öppet hav (sommar och vinter)

Totalhalt fosfor innefattar både löst fosfat och övrig fosfor, däribland den fosfor som är bundet i organiskt material. Löst fosfat är direkt tillgängligt för bland annat alger och cyanobakterier.
I den nationella miljöövervakningen för kust och öppet hav mäts totala halterna av fosfor både sommar och vinter. Den totala halten i kust och öppet hav anges i mikromol per liter.

 

Lättillgänglig fosfor

Lättillgänglig fosfor avser löst fosfat, vilken är den form som är direkt tillgänglig för till exempel alger och cyanobakterier.

Lättillgänglig fosfor i sjöar och vattendrag (helår)

Normalt är halten lättillgänglig fosfor i sjöar och vattendrag mycket låg. Så fort den frigörs från organiskt material så tas den upp. Om halten är hög är det ett tecken på övergödning.
Halten lättillgänglig fosfor i sjöar och vattendrag redovisas som årsmedelvärde och anges i mikrogram per liter.

Belastning lättillgänglig fosfor från flodmynningar till havet

Den beräknade belastningen av lättillgänglig fosfor från flodmynningar anges i ton per år.

Lättillgänglig fosfor i kust och öppet hav (vinter)

Under sommaren kan nivåerna i havet variera kraftigt då stora mängder tas upp under produktionen av växtplankton och cyanobakterier. Under vintern då den biologiska produktionen är låg så ökar nivåerna i vattenmassan.

Lättillgänglig fosfor i kust och öppet hav går ofta under benämningen oorganisk fosfor. Provtas under vintern och anges i mikromol per liter.