Hoppa till huvudinnehåll

Fosfor

Fosfor kan förekomma i en mängd former i vatten. Förutom som fosfatjoner, som är den form som lättast tas upp, kan det vara organiskt bundet till löst eller partikulärt organiskt material. Fosfor förekommer även bundet till humuskomplex av järn och aluminium. I vattendrag i områden med höga lerhalter är en betydande del av fosforn bundet till lerpartiklar.

Totalfosfor

Totalfosfor i sjöar och vattendrag (helår)

Eftersom sjöekosystemen ofta är fosforbegränsade är totalfosforhalten ett bra mått på sjöns näringstillstånd. Mätningarna används också till att beräkna transporten av fosfor i flodmynningarna till kringliggande havsområden. Totalfosfor mäts i nationell miljöövervakning oftast 4 gånger per år i sjöar och 12 gånger per år i rinnande vatten och anges här som ett årsmedelvärde baserat på denna provtagningsfrekvens. Den totala halten fosfor i sjöar och vattendrag anges i mikrogram per liter

Total fosforbelastning från flodmynningar till havet

Den beräknade totala fosforbelastningen från flodmynningar anges i ton per år när hänsyn tagits till mängden vatten som når havet.

Totalfosfor i kust och öppet hav (sommar och vinter)

Totalhalt fosfor innefattar både löst fosfat och övrig fosfor, däribland den fosfor som är bundet i organiskt material. Löst fosfat är direkt tillgängligt för bland annat alger och cyanobakterier. I den nationella miljöövervakningen för kust och öppet hav mäts totala halterna av fosfor både sommar och vinter. Den totala halten i kust och öppet hav anges i mikromol per liter.

 

Lättillgänglig fosfor

Lättillgänglig fosfor avser löst fosfat, vilken är den form som är direkt tillgänglig för till exempel alger och cyanobakterier.

Lättillgänglig fosfor i sjöar och vattendrag (helår)

Normalt är halten lättillgänglig fosfor i sjöar och vattendrag mycket låg. Så fort den frigörs från organiskt material tas den upp. Om halten är hög är det ett tecken på övergödning. Halten lättillgänglig fosfor i sjöar och vattendrag redovisas som årsmedelvärde och anges i mikrogram per liter baserat på 4 mätningar per år i sjöar och 12 mätningar per år i vattendrag.

Belastning lättillgänglig fosfor från flodmynningar till havet

Den beräknade belastningen av lättillgänglig fosfor från flodmynningar anges i ton per år år när hänsyn tagits till mängden vatten som når havet. Olika mycket nederbörd olika år gör att det är viktigt att ta hänsyn till vattenföring vid beräkningar av belastning.

Lättillgänglig fosfor i kust och öppet hav (vinter)

Under sommarhalvåret kan nivåerna i havet variera kraftigt då stora mängder tas upp av växtplankton. Under vintern då den biologiska produktionen är låg ökar nivåerna i vattenmassan. På grund av att vinterhalterna är mindre variabla är det dessa som används för att undersöka tidstrender.

Lättillgänglig fosfor i kust och öppet hav går ofta under benämningen oorganisk fosfor. Provtas under vintern och anges i mikromol per liter.