Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Åsa Hallberg

För att beskriva miljötillståndet på havsbottnar med gyttja, lera, sand eller smågrus används indexet BQI – Benthic Quality Index. Detta tillståndsindex får höga värden på bottnar som är relativt opåverkade av övergödning och därför hyser en fauna som är rik både med avseende på antal arter och individer, och där en stor andel av arterna är sådana som är känsliga och därför typiska för opåverkade förhållanden. Omvänt gäller att påverkade bottnar som har färre arter och individer, och där faunan mest består av tåliga arter får låga indexvärden.

Det har visat sig att BQI i sin nuvarande form inte fungerar tillfredsställande i Bottenvikens kustområden, så i dessa fall får resultaten tolkas med försiktighet.