Hoppa till huvudinnehåll

Undersöka vattenmiljö


Bild: Ann-Katrin Hallin, SLU

Alkalinitet

Alkalinitet kan för­enklat kallas buffertförmågan mot försurning. Den ger ett mått på hur mycket försurande ämnen som kan tillföras ett vatten utan att surheten, mätt som pH, ökar. 

Buffertförmågan byggs upp av den vätekarbonat som frigörs vid markens sönderdelning av mineraler av främst kalk. Alkalinitet anges i enheten milliekvivalenter per liter, vilket motsvarar antalet millimol laddningar per liter.

I mycket välbuffrade vatten i kalkrika områden är alkaliniteten oftast över 1 milliekvivalenter per liter. Vid ett pH-värde på 5,6 finns ingen buffertförmåga kvar och då är alkaliniteten noll.