Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2021


Bild: Kamiel Kempeneers/CC BY-NC-ND 2.0
Bottendjur

Bottendjur

Detta är en äldre rapport: Läs den senaste rapporten för Bottendjur

Bottenfaunan innefattar de djur som lever i och på bottnarna i våra hav, sjöar och vattendrag. Eftersom djuren är stationära och ofta relativt långlivade, så är deras artsammansättning en bra indikator för miljötillståndet på våra bottnar. I många havs-och kustområden är tillståndet för bottendjuren relativt bra. I Egentliga Östersjöns djupare delar under saltsprångskiktet är miljötillståndet dåligt då det råder syrebrist och bottenlevande djur generellt saknas.

Ishavsgråsuggor äter på död fisk. Bild: Mikael Peedu/UMF

Ishavsgråsuggan (Saduria entomon) lever av både mindre djur och material som sjunker ned till botten.

Bottendjuren utgör en ytterst viktig länk i näringskedjan, bland annat som nedbrytare av organiskt material som sedimenterar ner från vattnet ovanför.Exempel på olika bottenlevande djur är snäckor, musslor, kräftdjur, havsborstmaskar, tagghudingar och även insektslarver (t.ex. fjädermygglarver).

Inom miljöövervakningen används de bottenlevande djurens artsammansättning som en indikator på ett områdes miljötillstånd. Ofta är de arter som utgör ett bottendjursamhälle mer eller mindre känsliga för olika typer av miljöstörningar, som försurning, övergödning eller miljögifter.

Genom att studera artsammansättningen får man en indikation på hur miljön mår i det undersökta området, samt om det är utsatt för någon form av yttre påverkan.

Läs om tillstånd för bottendjur i en vattenmiljö

Bottendjur i kust och öppet hav

Tillstånd för Bottendjur i kust och öppet hav

Tillståndet för bottendjuren i svenska havsområden är överlag gott. Stora arealer av syrefri botten i Egentliga Östersjöns djupare delar saknar dock bottendjur, och dessa ingår inte i provtagningen. Även i de flesta kustområden är tillståndet relativt bra, men varierar inne i skärgårdar, vikar och fjordar.

Den största delen av Sveriges havsbottnar består av områden med mer eller mindre lösa, mjuka sedimentavlagringar, så kallade mjukbottnar. Det är sådana bottnar som miljöövervakningen av bottenlevande djur i havet fokuserar på och som ligger till grund för beskrivningarna av miljötillståndet.

I de undersökta havsområdena har tillståndet för de bottenlevande djuren generellt inte förändrats i någon tydlig riktning den senaste tioårsperioden. Miljötillståndet är gott i många utsjöområden, och till och med mycket gott i Skagerraks yttre vatten. Å andra sidan finns stora arealer syrefria eller syrefattiga bottnar i Egentliga Östersjöns djupare delar som saknar bottenfauna och inte är föremål för bottenfaunaprovtagning, och där är tillståndet dåligt. Även längs kusterna är tillståndet överlag gott. Inne i skärgårdar, fjordar och vikar, där miljön är mer påverkad av lokala faktorer, råder stora regionala skillnader och tillstånden kan variera från år till år. Några fjordar vid Västerhavet har åtminstone tidvis syrebrist och få eller inga bottendjur.

Genom att undersöka förändringar i artsammansättningen och dominansförhållanden mellan arterna i Östersjöns artfattiga samhällen över flera decennier kan effekter av övergödning, klimatförändringar och invandring av främmande arter påvisas i komplexa samband. I Västerhavets betydligt artrikare bottendjurssamhällen är sådana förändringar mindre tydliga men långsiktiga skiften i djuputbredning för många arter har observerats, som kan vara kopplade till storskaligt fiske.

Havsborstmasken och Östersjön

Nordamerikansk havsborstmask (Marenzelleria) Bild: Fredrik Pleijel

Havsborstmasken Marenzelleria är en relativt ny invånare i Östersjön. Den blir cirka 5-10 cm och gräver djupa gångar i sedimentet.

I mitten av 1980-talet upptäcktes för första gången den invasiva havsborstmasken Marenzelleria i södra Östersjön. Förmodligen har den följt med ballastvatten på fartyg och det finns idag tre Marenzelleria arter i Östersjön, som är morfologiskt mycket lika. Från 1990-talet och framåt spred de sig snabbt i Egentliga Östersjön och till Bottenhavet och finns nu på flertalet stationer där. Spridningen i Bottenviken har varit mindre omfattande. I Södra Egentliga Östersjön har Marenzelleria minskat tydligt i antal de senaste åren.

Andel övervakningsstationer för bottenfauna där havsborstmaskar av släktet Marenzelleria påträffats. Från 1990-talet och framåt expanderade de snabbt i Egentliga Östersjön och Bottenhavet och finns nu på flertalet stationer. Spridningen i Bottenviken har varit mindre omfattande men ökar sakta. I Egentliga Östersjön var förekomsten tillfälligt mindre under 2016-2017 men verkar därefter ha återgått till höga värden.

Individtätheten för havsborstmaskarna Marenzelleria i två delområden i Egentliga Östersjön, och i Bottenhavet. Individtätheterna i södra Egentliga Östersjön har minskat kraftigt efter år 2012 och liknande utveckling ses i viss mån även i norra delen. I Bottenhavet har en tidigare stor ökning planat ut. Antalen i Bottenviken är väldigt låga och kan inte visas i denna figur.

Ett urval av det som mäts för att studera tillståndet för bottendjur i kust och öppet hav

Välj en mätvariabel ovan för att se tidstrender i karta och grafer, eller läs mer om variabeln.
Bottendjur i Bottenhavet

Tillstånd för Bottendjur i Bottenhavet

I Norra Bottenhavets utsjö har totalt sett de bottenlevande djurens individtäthet och biomassa ökat under en tioårsperiod. Under denna tid har vitmärlan (Monoporeia affinis) ökat tydligt från låga tätheter, medan de pågående ökningarna av nordamerikansk havsborstmask (Marenzelleria) och östersjömusslan (Limecola balthica) fallit tillbaka något de senaste åren. Som följd utgör vitmärlorna nu en större andel av bottenfaunasamhället än tidigare och BQI-värdena har därmed ökat tydligt.

I mellersta och södra Bottenhavets utsjö har de bottenlevande djurens totala individtäthet och biomassa fluktuerat utan tydlig riktning under den senast tioårsperioden. Till skillnad från i de flesta andra områden i Bottenhavet har vitmärlan inte ökat och ingen ökning av BQI ses. En anmärkningsvärd förändring är att östersjömusslan minskat under många år i Söderhamns utsjö från tidigare höga tätheter, och är sedan 2013 helt försvunnen.

I kustområdena ses varierande och inte så tydliga tendenser i total individtäthet och biomassa under senaste tioårsperioden, undantaget kustområdena Söderhamn och Öregrund där vissa ökningar ses. Vitmärla har dock ökat tydligt i antal i så gott som alla kustområden och utgör nu en mycket större andel av bottenfaunasamhällena än tidigare. Östersjömusslorna har ökat i antal i de sydligare kustområdena men minskat i norr. Det ökade antalet i söder har inte följts av en lika tydlig ökning av biomassa och det tyder på att en större nyrekrytering skett där på senare år. De nämnda förändringarna, främst ökningen av vitmärlor, har lett till att BQI har ökat markant i de flesta kustområden.

Ur ett mer långsiktigt perspektiv noterar vi att Bottenhavets bottenfauna förändrats kraftigt sedan sekelskiftet genom havsborstmasken Marenzellerias intåg och kraftiga expansion. Vitmärlorna visade mycket kraftiga och långvariga nedgångar med start kring ca år 2000, men under de senaste åren har vi observerat en återhämtning i många områden. I flera områden börjar nu bottenfaunasamhällena påminna om dem vi såg innan de stora nedgångarna av vitmärla, med tillägget att också Marenzelleria nu ingår. Marenzellerias tidigare ökningar i antal verkar dock ha stannat av i flera områden. Vitmärlans tidigare tillbakagång tros vara relaterad till klimatiska faktorer som påverkat havets näringsväv, medan Marenzelleria anses ha kommit in i Östersjön genom spridning via fartyg som trafikerat andra havsområden i världen.

Andra långsiktiga förändringar kan kopplas till salthaltsförändringar, till exempel en kraftig tillbakaträngning av havsborstmasken hissfjällmask (Bylgides sarsi) söderut sedan 1980- och 1990-talet, då vattnet var lite saltare. Samtidigt har några mer saltkrävande arter, som märlan Pontoporeia femorata och korvmasken (Halicryptus spinulosus), ånyo påträffats med enstaka individer i norra Bottenhavets utsjöområden från 2008 respektive 2012 och framåt.

Ett urval av det som mäts för att studera tillståndet för bottendjur i Bottenhavet

Välj en mätvariabel ovan för att se tidstrender i karta och grafer, eller läs mer om variabeln.
Bottendjur

Om miljöövervakningen

Ansvariga experter: Caroline Raymond (SU), Ola Svensson (SU), Jonas Gunnarsson (SU), Lars-Ove Loo (GU), Jan Albertsson (Umu), Stefan Tobiasson (Lnu)

Ansvarig myndighet är Havs- och vattenmyndigheten.

Övervakning: Övervakningen av bottendjur i havet ingår i den nationella miljöövervakningen. Vid undersökningarna tas ett sedimentprov med hjälp av en huggare. Därefter artbestäms, räknas och vägs de bottenlevande djuren i provet. Ofta mäts också salthalt, temperatur och syre i det bottennära vattnet som stödparametrar för att kunna utvärdera de bottenlevande djurens tillstånd.

Läs mer om övervakningen av bottendjur