Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2021


Bild: Pixabay
Fiskars hälsa

Fiskars hälsa

Fiskens hälsa undersöks för att upptäcka miljöförändringar i våra kustområden. Varje år studeras en hel rad variabler hos fiskarterna abborre och tånglake, till exempel enzymaktiviteten, mängden röda blodkroppar och storleken på könskörtlarna. Genom att göra denna ”hälsoundersökning” av fiskarna kan vi få en signal om det är något i miljön som påverkar dem negativt.

Bild av abborre under vatten.

Bakgrundsfakta om fiskars hälsa

Undersökningar av fiskars hälsa görs för att upptäcka miljöförändringar längs våra kuster. Flera olika biokemiska och fysiologiska funktioner hos fisken studeras för att se om fisken reagerat på något främmande ämne. Undersökningarna görs på abborre och tånglake i utvalda referensområden och ger en tidig signal om miljöpåverkan innan effekter syns i hela fiskbestånd.

Vissa miljögifter, som PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) och dioxiner, kan påverka regleringen av avgiftningsenzymet EROD hos fisk. Om EROD-aktiviteten ökar hos fisk kan man därför misstänka att de påverkats och att dessa giftiga ämnen förekommer i deras livsmiljö.

Fisken kan också reagera med så kallad oxidativ stress. Oxidativ stress är en biokemisk process där reaktiva syreföreningar (fria radikaler) orsakar en obalans som skadar celler eller organ. Syreföreningarna har antingen producerats i fisken eller genererats av främmande ämnen. Antioxidanter och antioxidantenzymer kan motverka detta tillstånd.  Ökning av dessa antioxidanter och antioxidantenzymer blir därmed ett mått på den oxidativa stressen.

Läs om tillstånd för fiskars hälsa i en vattenmiljö

Fiskars hälsa i kust och öppet hav

Tillstånd för Fiskars hälsa i kust och öppet hav

Bild som visar tånglake på musselbädd på botten. Bild: EUO © OCEANA Carlos Suárez

Tånglake är en av de arter som regelbundet "hälsoundersöks" inom miljöövervakningen.

Sedan undersökningarna startade i slutet av 1980-talet har abborre och tånglake visat signifikanta tidstrender när det gäller fiskens hälsa i alla undersökta havsområden.

Symptomen kan handla om aktiverat avgiftningssystem, förminskade könskörtlar, ökad oxidativ stress, påverkat immunförsvar, påverkad saltreglering och ämnesomsättning, samt minskad nybildning av röda blodceller.

Förändringarna visar att ett antal centrala fysiologiska funktioner hos fisken är påverkade. Liknande förändringar observeras hos fisk i flera undersökta kustområden. Det kan tyda på en generell effekt på fiskars hälsotillstånd längs den svenska kusten. Omgivningsfaktorer som klimat- och temperaturförändringar, förändrad bottenfauna och ändrat födoval kan också påverka fiskens fysiologi, men resultaten signalerar också att den är utsatt för föroreningar som försämrar dess hälsa.

Presentation: Hälsan hos kustfisken bättre men fortfarande tydligt påverkad

Här kan du se en presentation som beskriver övervakningen av kustfiskens bestånd och hälsa. Presentationen togs fram i samband med Vattenmiljöseminariet i december 2020 och framförs av Jens Olsson, SLU/Kustlaboratoriet och Lars Förlin, Göteborgs universitet.

Ett urval av det som mäts för att studera tillståndet för fiskars hälsa i kust och öppet hav

Välj en mätvariabel ovan för att se tidstrender i karta och grafer, eller läs mer om variabeln.
Fiskars hälsa i Norra Egentliga Östersjön

Tillstånd för Fiskars hälsa i Norra Egentliga Östersjön

I området vid Kvädöfjärden har hälsan hos abborre och tånglake övervakats sedan 1988 respektive 1995. Idag visar mätningarna här av ett drygt tiotal variabler hos de båda fiskarterna på långsiktiga hälsoförändringar.

Den tidigare kraftiga ökningen av EROD-aktiviteten i abborrlever upphörde dock kring år 2010. Den visar därefter ganska stora mellanårsvariationer, men ligger fortfarande på en högre nivå jämfört med i början av 1990-talet. Detta tyder på att fisken sannolikt har varit exponerad för organiska miljögifter, t.ex. PAH:er eller ämnen med dioxinlik effekt.

Även storleken på könskörtlarna (gonaderna), som minskade hos abborrhonor med 20–30 procent under åren 1990–2003, har återhämtat sig, men har ännu inte återgått till samma storlek som när övervakningen startade. Abborrens generella tillväxt har ökat i Kvädöfjärden, något som kan ha bidragit till att gonadstorleken ökat.

Förutom en, trots allt fortsatt, påverkan på avgiftningssystemet i levern (EROD) syns en starkt ökad aktivitet av leverenzymerna glutationreduktas och katalas, vilket indikerar en ökad oxidativ stress hos abborre, men även hos tånglake. Därutöver visar båda fiskarterna tecken på påverkat immunförsvar, påverkad saltreglering och ämnesomsättning, samt minskad nybildning av röda blodkroppar.

Nedan visas resultat från mätningar av några hälsovariabler. Fler finns i kartvisningen, se vita rutan.

Trenden för EROD-aktiviteten i abborrlever ökar under hela perioden, men den tidigare kraftiga stegringen upphörde omkring 2000. Mellanårsvariationerna är därefter stora, men enzymaktiviteten ligger fortfarande högre jämfört med i början av 1990-talet.

Storleken på könskörtlarna (gonaderna) hos abborrhonor minskade under en längre period från slutet av 1980-talet. Även om storleken återhämtat sig under senare år, är trenden sett över hela tidsperioden minskande.

Andelen vita blodkroppar hos tånglake har ökat sedan slutet av 1990-talet.

Ett urval av det som mäts för att studera tillståndet för fiskars hälsa i Norra Egentliga Östersjön

Välj en mätvariabel ovan för att se tidstrender i karta och grafer, eller läs mer om variabeln.
Fiskars hälsa

Om miljöövervakningen

Ansvariga experter: Lars Förlin och Jari Parkkonen, Göteborgs universitet.

Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Övervakning av kustfiskens hälsa är en del av den nationella miljöövervakningen. Kustfiskens hälsa undersöks årligen med hjälp av flera biomarkörer som speglar biokemiska och fysiologiska funktioner hos fisken. Undersökningarna görs på abborre och tånglake i utvalda referensområden; Holmöarna i Bottniska viken, abborre och tånglake vid Kvädöfjärden i Norra Egentliga Östersjön, abborre vid Torhamn i Blekinges skärgård (Södra Egentliga Östersjön) och tånglake i skärgården utanför Fjällbacka (Skagerrak).

Läs mer om övervakningen av fiskens hälsa.