Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2019


Bild: Pixabay
Näringsbelastning på havet

Näringsbelastning på havet

Hur mycket näringsämnen bidrar vattendragen med till Östersjön och Västerhavet? Inom miljöövervakningen beräknas transporterna av näringsämnen från vattendragen till havet. Resultaten används för att följa upp om åtgärder exempelvis inom jordbruket för att minska förlusterna av näringsämnen till vattendragen har önskad effekt. Beräkningarna omfattar totalfosfor, oorganiskt fosfor, totalkväve, oorganiskt kväve och totalt organiskt material.

Algblomning i Östersjövik. Foto: Ann-Katrin Hallin, SLU.

 

Läs om tillstånd för näringsbelastning på havet i en vattenmiljö

Näringsbelastning på havet

Om miljöövervakningen

Belastning på havet baseras på sötvattenprogrammet Flodmynningar. De 47 mätstationerna är placerade där Sveriges största älvar och åar mynnar i havet och täcker upp ungefär 90 procent av den årliga avrinningen från Sverige. Belastningsberäkningarna bygger både på de vattenkemiska provtagningar som görs inom flodmynningsprogrammet och på uppgifter om vattenföring från SMHI. Statistiska analyser utförs på flödesnormaliserade data för att kunna se effekter av åtgärder och i möjligaste mån undvika påverkan från skillnader i nederbördsmängd.