Hoppa till huvudinnehåll

Tillståndet: 2019


Bild: Ann-Turi Skjevik
Organiska miljögifter

Organiska miljögifter

Organiska miljögifter som man hittar i sjöar, vattendrag och ute i havet kommer till största delen från aktiviteter på land. Det kan röra sig om utsläpp till mark, luft och vatten av kemikalier som används eller bildas i industriprocesser, vid olika typer av förbränning och inom jordbruket. De sprids också via små men många utsläpp från de tusentals produkter som används i samhället av oss konsumenter.

Vattendroppar på impregnerad textil. Bild: Kylbabka/Shutterstock

Organiska miljögifter kan finnas i medel som används för att göra textilier vattenavstötande.

En del av de ämnen som beskrivs här har använts till exempel som impregneringsmedel eller flamskyddsmedel i bland annat textilier, plaster och papp eller papper.

Några har tidigare använts i fogmassor och elektronik (PCB) och brandsläckningsskum (PFOS). Dessa ämnen är idag, med vissa undantag, förbjudna, men har istället ersatts av andra ämnen.

Organiska miljögifter förekommer oftast i högst halter nära källorna, exempelvis nedströms reningsverk, industrier eller i närheten av förbränningsanläggningar samt i urbana miljöer. De kan även spridas via luftströmmar, vilket innebär att förhöjda halter kan påträffas långt ifrån själva källan.

Många organiska miljögifter kan ackumuleras i djur via föda och mycket höga halter kan hittas i toppen av näringsväven. Flertalet av dessa ämnen är svårnedbrytbara i miljön och kan finnas långt bort ifrån de ursprungliga utsläppskällorna.  

För att ta reda på hur halterna av organiska miljögifter i vattenmiljön ser ut och förändras över tid undersöks de i vatten, i djur som lever i eller vid vatten samt i bottensediment. Detta första år på Sveriges vattenmiljö beskrivs halterna i fisk. Halterna i sötvattensfisk är ungefär jämförbara med halterna i havslevande arter för de flesta undersökta ämnena.

Några organiska miljögifter

PCB – industrikemikalie, användes till exempel i fogmassor och isolatorer som ett alternativ till brandfarlig olja.

Dioxiner – biprodukt vid till exempel blekning av pappersmassa, förbränning av avfall eller fossila bränslen.

Bromerade flamskyddsmedel (HBCDD och PBDE) – impregnering av textilier eller som tillsats i plaster.

Perfluorerade ämnen (PFAS) – ytskiktsbehandling av till exempel allväderskläder och matförpackningar.

Läs om tillstånd för organiska miljögifter i en vattenmiljö

Organiska miljögifter

____________________________________________________________________________________

Fakta: Gränsvärden

Det finns olika gränsvärden satta för att skydda levande organismer från skadliga effekter av miljögifter. Målet är att inga miljögifter ska förekomma i halter som överstiger dessa värden. Olika typer av gränsvärden används beroende på vilka värden som finns framtagna för respektive ämne.

EU:s Environmental Quality Standards (EQS) är satta för att skydda vattenlevande organismer och människor, som konsumerar fisk eller skaldjur, från negativa effekter. (Används i första hand.)

OSPARS Environmental Assessment Criteria (EAC) satta för att skydda marina organismer från kroniska effekter orsakade av farliga ämnen. (Används i andra hand.)

I vissa fall har även jämförelser gjorts mot gränsvärden för ett antal ämnen som inte får överskridas i fisk och skaldjur vid försäljning som livsmedel inom EU (t.ex. gränser angivna i fiskmuskel).

Gränsvärden kan förändras om ny kunskap kommer fram om ämnens giftighet, eller nya metoder för bedömningen utvecklas.

____________________________________________________________________________________

 

Om miljöövervakningen

Ansvariga experter – Sjöar och vattendrag/Kust och hav: Suzanne Faxneld och Anne Sörensen, Naturhistoriska riksmuseet.

Ansvarig myndighet är Naturvårdsverket.

Övervakning av miljögifter i sjöar, vattendrag, kust och hav är en del av den nationella miljöövervakningen. Organiska miljögifter mäts i djur (biota), ofta fisk som fångas och därefter analyseras halterna av utvalda miljögifter i antingen muskel eller lever. Provtagningsplatserna i sötvatten är sjöar över hela landet som ingår i trendsjöprogrammet. Här fiskas abborre, gädda och röding för analys. I kust och hav provtas fisk (strömming/sill/tånglake) och även sillgrissleägg (visas ej detta år på sajten) från närmare trettio lokaler längs kusten och ute i öppet hav.

Läs mer om övervakningen av organiska miljögifter