Hoppa till huvudinnehåll

Art i fokus


Bild: Brita Sundelin, Stockholms universitet

Vitmärlan – Östersjöns mjukbottenkung på glid

Jan Albertsson, Umeå universitet. Publicerad: 2022-12-22

Den kom från Norra ishavets kustområden för länge sedan. Vitmärlan har sedan dess funnit sig väl till rätta i Östersjöns mjukbottnar och har varit det vanligaste djuret där. Det livliga lilla kräftdjuret håller bottnarna i trim och gynnar syresättning och nedbrytning av organiskt material. Kring sekelskiftet sågs dock antalet vitmärlor minska kraftigt, vilket påverkar hela näringsväven.

Det ca 8-10 mm stora gulvita kräftdjuret vitmärla Monoporeia affinis är en märlkräfta med typisk böjd kroppsform som verkar något hoptryckt från sidorna. Den är en glacialrelikt som lyckades ta sig till Östersjön efter senaste istiden, över en vattenförbindelse med Norra ishavets bräckta kustområden som funnits i olika etapper. Det lilla kräftdjuret har sedan lyckats hålla sig kvar och under långa perioder dominerat många av Östersjöns och Bottniska vikens mjuka sedimentbottnar med tusentals individer per kvadratmeter. I likhet med flera andra glacialrelikter finns vitmärlan också i ett flertal stora och djupa insjöar under högsta kustlinjen, exempelvis Vättern.

Vitmärlan har också en nära släkting, den ganska lika men rödögda Pontoporeia femorata som främst finns i Egentliga Östersjön, men på senare år också påträffas i Bottenhavets djupare delar. P. femorata har dock marin härkomst och trivs därför i lite saltare vatten, därav de mer sparsamma förekomsterna i Bottniska viken. Vitmärlorna och P. femorata samexisterar i många sedimentbottnar där de verkar dela upp sedimentet mellan sig i viss mån. Den ganska stillsamma P. femorata lever och äter lite djupare ned i sedimentet, i motsats till vitmärlorna som är mer rörliga och föredrar sedimentets övre skikt. Det verkar också vara så att den marina P. femorata är vanligare på djupare och saltare vatten medan glacialrelikten vitmärla trivs bäst på något grundare vatten.

Flera och plötsliga nedgångar

Monoporeia - vitmärla Bild: Caroline Raymond, Stockholms universitet

Vitmärlan gräver ner sig ungefär två centimeter i sedimentbotten, där den spenderar den mesta av sin tid. Ibland kan den krypa upp och simma, men helst bara på natten eftersom den är vit och i ljus blir synlig för rovdjur.

Vitmärlans dominans i många av Östersjöns och Bottniska vikens mjuka bottnar är emellertid bruten i många områden. En plötslig nedgång konstaterades kring år 2000 i Bottniska viken och en mer utdragen nedgång har skett i delar av Egentliga Östersjöns kustområden. Detta har förbluffat många marinbiologer, som ser att orsakerna kan vara många. Sannolika förklaringar är en förändrad näringsväv i ett förändrat klimat, tillsammans med förändringar i syre och temperatur.

På senare decennier har också havsborstmaskarna Marenzelleria, kommit in i Östersjön via ballastvatten, och tävlar med vitmärlorna om positionen som dominerande art i många områden. I andra områden har östersjömusslan övertagit tätpositionen. De allra senaste åren ses dock tecken på en begynnande återhämtning för vitmärlorna på en del håll, men det återstår att se om det är ett trendbrott.

Märkligt nog skedde nästan samtidigt en liknande kraftig, abrupt och långvarig nedgång av en närbesläktad märla Diporeia spp., i en annan del av världen. Denna syskonart hade fram till slutet av 1900-talet dominerat på djupare mjukbottnar i De Stora Sjöarna på gränsen mellan USA och Kanada. Scenariot liknar mycket det som skedde i Bottniska viken. Det är dock inte klarlagt ifall det är samma orsaker till krascherna.

Ett exempel från norra Bottenhavets utsjö, där de bottenlevande djurens individtäthet och biomassa totalt sett ökat under en tjugoårsperiod, efter en djup svacka några år efter sekelskiftet. Sedan kraschen för drygt tjugo år sedan har vitmärlan börjat återhämta sig, medan de pågående ökningarna av nordamerikansk havsborstmask (Marenzelleria) och östersjömusslan (Macoma balthica) fallit tillbaka något de senaste åren. Som följd utgör vitmärlorna nu en större andel av bottenfaunasamhället än tidigare och BQI-värdena (Bentiskt kvalitetsindex) har därmed ökat tydligt. Källa: Sveriges vattenmiljö, variabelgrupp Bottendjur 2021, Kust och öppet hav, Bottenhavet.

Godisregn från ovan ger tillväxt

Bottnarna där vitmärlan lever är nästan alltid för djupa för fast vegetation. Vitmärlan får i stället förlita sig på ett uppifrån kommande regn av växtplankton och dött organiskt material. Den stoppar i sig rubb och stubb från det översta sedimentlagret och är en så kallad depositionsätare. Festmåltiden inträffar på vår och försommar efter vårblomningen av växtplankton, då mängder av fräscha kiselsalger nyss landat på bottnarna och sätter fart på vitmärlans tillväxt. Större delen av året är tiderna kärvare, särskilt under vinterhalvåret och dessa perioder får uthärdas genom låg ämnesomsättning och rejäl upplagring av lipider, fettämnen.

Bökare som roar sig på livets senhöst

Vitmärlan lever större delen av sitt liv i sedimentet. Ett stillasittande liv är det dock inte fråga om. Genom sitt ständiga plöjande i sedimentet bidrar den till att sedimentet rörs om och luckas upp och syresätts. Omrörningen gynnar den bakteriella nedbrytningen av dött organiskt material och främjar därför återföringen av viktiga näringsämnen till fria vattenmassan. Den livliga omrörningen kan naturligtvis också göra livet surt för en del organismer, som unga östersjömusslor som nyligen landat på botten efter sitt tidigare stadie som fritt drivande. De kan krossas och eventuellt ätas upp av vitmärlorna. Andra organismer som vilägg av djurplankton kan hamna djupare ned i sedimentet vilket minskar deras kläckningsframgång.

Embryon av vitmärla Bild: Brita Sundelin, Stockholms universitet

Vitmärlans ägg och embryon är känsliga för syrebrist och föroreningar, och kan därför användas för att övervaka hur miljön mår.

Vitmärlan är semelpar, vilket betyder att den bara reproducerar sig en gång – på slutet av sitt 2-4 år långa liv. De amorösa mötena sker på senhösten eller tidiga vintern i samband med att vitmärlorna tillfälligt lämnar bottnarna och går upp i fria vattenmassan. Hannarna är då märkbart omvandlade med långa antenner och utan mundelar. De dör efter parningen. Honorna lever ytterligare några månader och bär sina befruktade ägg på buksidan i ett slags äggkammare. Efter utveckling över ett embryostadium frisläpper honan ett gäng nya små vitmärlor under sena vinter till tidig vår, som sedan får klara sig bäst de kan. Det faktum att vitmärlan bär med sig sina ägg/embryon gör att den har använts i ett miljöövervakningsprogram om biologiska effekter av förorenande ämnen.

Många vill äta en vitmärla

Bild: Ulf Bergström, SLU

En som gärna äter vitmärlor är ishavsgråsuggan.

Vitmärlan är viktiga i födoväven. De fettrika och ur födosynpunkt högvärdiga djuren äts av en rad fiskar som till exempel strömming, sik och hornsimpa. På senare tid har kopplingar setts mellan dålig kondition hos strömming och låga antal av vitmärlor under den tiden då märlornas antal var långvarigt reducerade. Sämre kondition hos strömming kan sedan ge utslag i form av försämrad kondition och hälsostatus på högre nivåer i näringsväven som torsk och sälar. Även bland evertebraterna finns predatorer som ishavsgråsugga Saduria entomon och havsborstmasken hissfjällmask Bylgides sarsi. För ishavsgråsuggan är vitmärla det troligen viktigaste bytet. Försämrad födotillgång för ishavsgråsugga kan indirekt leda till sämre födotillgången för torsk som gärna äter ishavsgråsugga. Vitmärlan är på många sätt en viktig aktör i havets ekosystem.