Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd


Primärproduktion

Havet 2015/2016. Peter Tiselius, Göteborgs universitet. Publicerad: 2016-12-21

2014 års mätningar av primärproduktionen i Gullmarn ligger mycket nära medianvärdena för varje månad med undantag för lägre värden i maj, augusti och september. Klorofyllhalterna kan också anses normala, med undantag för de höga halterna under vårblomningen och under de två höstblomningarna. En anledning till höga halter av klorofyll, trots normal primärproduktion, kan vara frånvaro av betande djurplankton. Under hösten noterades stora mängder av den amerikanska kammaneten Mnemiopsis leidyi och nästan inga hoppkräftor. Det kan vara orsaken till den stora mängden klorofyll i november, då produktionen var mycket låg.

Relativt normalt år

Sammanlagt utfördes 23 mätningar under 2014. Liksom tidigare år var produktionen högst på sommaren och nådde över 1 gram kol per kvadratmeter och dygn vid tre tillfällen, 11 juni, 16 juli men även den 30 september. Vårblomningen utmärkte sig inte i produktionen av växtplankton utan snarare i mängden klorofyll. Troligen pågick blomningen relativt länge vilket byggde upp en stor biomassa av växtplankton utan en extrem produktion. Förutom de tre topparna var året relativt normalt och produktionen avtog hastigt i oktober.


Primärproduktion

Primärproduktionen i Gullmarsfjorden 2014 jämfört med medianerna för månadsmedelvärden från 1985 till 2014.

Klorofyllhalt

Klorofyllhalten i Gullmarsfjorden 2014 jämfört med medianerna för månadsmedelvärden från 1986 till 2014.

Det svarta strecket i boxplottarna visar medianen, boxen omfattar 50 procent av alla värden och staplarna 10-procent- och
90-procentpercentilerna.

Årets högsta klorofyllhalter uppmättes under vårblomningen som inföll i mitten av mars, 5,9 mg per kubikmeter i de översta 10 meterna av vattenpelaren. Även våren visade relativt höga halter och hösten dominerades av två nästan lika höga toppar i oktober och november. Årets sammanlagda primärproduktion beräknades till 197 gram kol per kvadratmeter och år. Det var lägre än medelvärdet för tidsserien som ligger på 224 gram kol per kvadratmeter och år, men den högsta under de senaste fem åren.