Hoppa till huvudinnehåll

Artikel


Miljöövervakningen – en viktig pusselbit i havsmiljöarbetet

Havet 2012. Anna Jöborn, Havs - och vattenmyndigheten & Manuela Notter, Naturvårdsverket. Publicerad: 2016-09-16

För ett drygt år sedan omorganiserades de nationella myndigheterna som ansvarar för Sveriges havsmiljöövervakning. Numera är det Naturvårdsverket som samordnar miljöövervakningen i sin helhet medan den nystartade Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för övervakningen av akvatiska resurser. Havs- och vattenmyndigheten har även tagit över Fiskeriverkets fiskförvaltningsansvar inklusive datainsamling för fisk.

Sverige är ett land omgivet av hav, med en lång tradition att livnära sig på vad havet kan ge. Att det finns böljande ålgräsängar och tångskogar runt Sveriges kuster som fungerar som yngelkammare för fisk och andra smådjur är dock inget vi omedelbart ser framför oss när vi spanar ut över en blågrå vattenspegel. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att se till att dessa värdefulla ekosystem kartläggs och visualiseras så att de värden som finns under ytan beskrivs på ett begripligt sätt. Miljöövervakningen och den regelbundna rapporteringen om miljötillståndet i kust- och havsområden utgör viktiga pusselbitar i detta arbete. Under de närmsta åren kommer Sverige under ledning av Havs- och vattenmyndigheten att genomföra EU:s havsmiljödirektiv liksom införa planering av våra havsområden. Detta arbete är nödvändigt för att vi ska kunna navigera rätt bland de ökande anspråken.

År efter år bygger vi i Sverige upp vår gemensamma kunskapsbank om havsmiljön. Målet är att alla som vill enkelt ska kunna komma åt informationen via hemsidor, portaler och databaser. Just nu jobbar Naturvårdsverket och Havs- ochvattenmyndigheten intensivt med att öka tillgängligheten av all data och information som tas fram och som finansieras av svenska skattemedel. Den här utvecklingen drivs på ytterligare genom implementeringen av ett antal EU-direktiv, exempelvis Inspire som syftar till att bygga upp en miljödatabas med lägesbunden information från hela Europa.

Men det räcker inte med att data och information är enkelt tillgängliga. Det är också viktigt att vi ställer relevanta frågor och därefter mäter rätt saker för att kunna svara på dessa frågor. Därtill är det viktigt att sammanställa, analysera och kommunicera resultaten för att de ska kunna bidra till att skapa verklig nytta. Här återstår mycket arbete.

Provtagning av vattenmassan görs året om. Här undersöks primärproduktion i Gullmarsfjorden. Foto: Marie Svärd

Den nationella miljöövervakningen

Den nationella miljöövervakningen som utgör grunden till artiklarna i rapporten Havet, har som syfte att kontinuerligt, år efter år, följa utvecklingen. Beskrivningar av miljötillståndet är viktiga för att kunna göra jämförelser och spåra förändringar över tid. Detta för att öka sannolikheten att upptäcka avvikelser som annars hade gått oss omärkt förbi. Rapporten Havet är för närvarande en av de viktigaste kanalerna för att samlat kommunicera om miljötillståndet i kust- och havsområden.

Vad gör vi när något oväntat händer?

Under sommaren 2012 skickade länsstyrelsen och regionen i Skåne en skrivelse till regeringen där man slog larm om miljöproblem i Hanöbukten. Det hade då signalerats om minskat kustnära fiske, eventuell näringsbrist, sårskador på fisk och säl, återkommande hög dödlighet hos kustlevande fågel och ökade halter av humus i tillrinnande vattendrag.

Det är i sådana lägen, där problembilden är komplex och svårfångad, som det blir tydligt att det finns behov av kapacitet att göra mer avancerade analyser. För att komma vidare är det nödvändigt att myndigheter och forskare samarbetar för att identifiera de bakomliggande orsakerna och systematiskt arbeta för att skapa bättre förutsättningar för åtgärder. Samarbetet behöver stärkas ytterligare framöver för att vi ska kunna ta oss an de stora miljöutmaningarna. I detta arbete är de organisationer som utför miljöövervakning och forskarnätverk, såsom Havsmiljöinstitutet, en viktig resurs för de nationella myndigheterna.

Hitta rätt bland myndigheterna

I miljöövervakningen har de nationella förvaltningsmyndigheterna lite olika roller. Naturvårdsverket har en samordnande roll för hela den nationella miljöövervakningen. Naturvårdsverket har också kvar huvudansvaret för övervakning av fåglar och miljögifter oberoende av var de finns. Miljögiftsövervakningen finns samlad på enheten för avfall och kemikalier och på avdelningen för analys och forskning.

Havs- och vattenmyndighetens enhet för miljöövervakning och datainsamling ansvarar för miljöövervakning i akvatiska miljöer, det vill säga både hav, sjöar, vattendrag och grundvatten.

Länsstyrelserna ansvarar för den regionala miljöövervakningen, som är samordnad med den nationella.