Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd


Meteorologi och hydrologi

Amund E.B. Lindberg, Åsa Johnsen & Anna Eklund, SMHI. Publicerad: 2016-12-19

År 2014 var det varmaste året i Sverige sedan mätningarna inleddes. Speciellt varmt var det under värmeböljan i juli och augusti. Även januari till april 2015 var milda, vilket bidrog till att isutbredningen säsongen 2014/2015 blev den minsta sedan karteringarna startade på 1950-talet. Generellt avvek inte nederbörd och tillrinning speciellt mycket från det normala under 2013 och 2014.


Maximal isutbredning 2011-2015

Isutbredningen har under isvintrarna 2013/14 samt 2014/15 varit mindre än normal. Under 2014/15 sattes ny lägsta nivå i maximal isutbredning för hela Östersjöregionen med 45 000 km2. Under båda säsongerna var det endast is i Bottenviken och kustnära i Bottenhavet. Längs resten av kusten fanns is i skyddade vikar och fjärdar endast kortvarigt under perioderna. Den linjära trenden för isutbredningen från 1900-talets början och fram till idag är fortfarande negativ. Röd linje visar linjär trend och svarta linjer gränserna för lindrig respektive svår isvinter. Det däremellan definieras som normal isvinter.

Maximal isutbredning 1900-2015


Årsmedeltemperatur

Sedan 1990 har temperaturen de flesta åren varit högre än medelvärdet för 1961-1990, så även 2013 och 2014. År 2014 var för Sverige som helhet och för många mätstationer det varmaste året sedan mätningarna inleddes. Särskilt varma var juli och augusti, då vi hade en långvarig värmebölja i hela landet.

Årsnederbörd

Under 2013 föll i södra Sverige mindre nederbörd än medelvärdet för 1961-1990. Det var främst under mars, juli och september som nederbördsmängderna var små. Under 2014 föll på Västkusten mer nederbörd än medelvärdet och den mest nederbördsrika månaden var augusti. Eftersom vintern och våren 2014 var milda föll en stor del av nederbörden som regn.

Tillrinning till de svenska havsområdena

Både 2013 och 2014 var tillrinngen till de flesta havsområden nära medelvärdet för 1961-1990. År 2013 avvek Bottenhavet mest med en tillrinning 11 procent lägre än medelvärdet. År 2014 avvek Västerhavet mest med en tillrinning 27 procent högre än medelvärdet. Speciellt stor var tillrinngen i augusti, då stora regnmängder föll över de västra delarna av Götaland och Svealand.

Instrålning

Instrålningen under 2013 var i många delar av landet den högsta som uppmätts och speciellt hög var den under våren. Även under 2014 var instrålningen högre än medelvärdet i stora delar av landet och den soligaste månaden var september.

I figurerna visas årsvärdenas avvikelse från medelvärdet 1961–1990, av meteorologer vanligen benämnt normalvärde enligt internationell överenskommelse. Det betyder inte att värdet betecknar ett ”normalt” tillstånd, det är enbart till för att jämföra klimatuppgifter för olika orter. Det ”normala” är att vädervariabler (temperatur, nederbörd, vind osv) varierar mellan år och inom år. Instrålningsdata håller inte tillräckligt bra kvalitet för att presenteras för respektive år före 1980-talet. Medelvärdena för 1961–1990 bedöms dock vara tillräckligt representativa.