Hoppa till huvudinnehåll

Havet och miljömålen


Hav i balans

Havet 2015/2016. Per-Olav Moksnes, Jan Albertsson, Joakim Hansen, Jonas Nilsson & Carl Rolff, Havsmiljöinstitutet. Publicerad: 2016-06-07

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

Kust- och havsmiljön påverkas fortfarande negativt av allvarliga störningar som övergödning, miljögifter, överfiske och exploatering, vilket leder till en utarmning av viktiga livsmiljöer, resurser och kulturarv. Havs- och vattenmyndigheten visar i sin utvärdering från 2015 att ingen av de elva preciseringar av miljökvalitetsmålet Hav i balans som regeringen fastställt har uppnåtts och kommer inte heller kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder till 2020Naturvårdsverket 2015. Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering 2015. NV Rapport 6662, volym 2, ISBN 978-91-620-6684-0. Ett arbete som bedöms ha stor betydelse för måluppfyllelsen är genomförandet av åtgärdsprogrammet för havsmiljön och vattenförvaltningens reviderade åtgärdsprogram, vilka båda påbörjas under 2016. Havs- och vattenmyndigheten gör dock bedömningen att dessa åtgärder i sig inte är tillräckliga, utan att det behövs ytterligare arbete för att nå miljökvalitetsmålet. Exempel på detta är havsplanering och en gemensam fiskeripolitik inom EU.

Långt kvar till god status

Vattenmyndigheternas senaste statusklassning från 2015 visar att 83 procent av kustvattenförekomsterna inte uppnår god ekologisk status och att ingen kustvattenförekomst uppnår god kemisk status i ytvattnetVISS (VattenInformationsSystem Sverige). En hög bakgrundshalt avkvicksilver är en huvudorsak till att ingen kustvattenförekomst uppnår god kemisk status.

Utvärdering av ekosystemtjänster

Havet bidrar med många viktiga ekosystemtjänster och för att uppnå miljökvalitetsmålet krävs god kunskap om dessa. Forskare vid svenska myndigheter bedömde under 2015 statusen för ekosystemtjänster från svenska hav, samt utvärderade sambanden med mänsklig påverkan.Bryhn A, Lindegarth M, Bergström L, Bergström U. 2015. Ekosystemtjänster från svenska hav. Status och påverkansfaktorer. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:12. Ekosystemtjänster som bedömdes ha dålig status var upprätthållande av livsmiljöer, näringsvävar och livsmedelsförsörjning samt tillhandahållande av råvaror. Ekosystemtjänster som bedömdes ha god status var till exempel energiförsörjning och tillhandahållande av genetiska resurser. Bottniska viken har generellt en något bättre status avseende ekosystemtjänster än övriga havsområden, vilket beror på en mindre mänsklig påverkan på havsmiljön där.

Bättre förvaltning av kustnära miljöer

Grunda kustnära miljöer har ett högt ekologiskt värde. En kombination av hög närsaltsbelastning, förlust av stora rovfiskar och lokalt högt exploateringstryckSundblad G, Bergström U. 2014. Shoreline development and degradation of coastal fish reproduction habitats. Ambio 43:1020-1028.,Moksnes P.-O, Belgrano A, Bergström U, Casini M, Gårdmark A, Hjelm J, Karlsson A, Nilsson J, Olsson J & Svedäng H. 2011. Överfiske – en miljö- farlig aktivitet: Orsaker till fiskbeståndens utarmning och dess konsekvenser i svenska hav. Rapport 2011:4. Havsmiljöinstitutet. påverkar dessa miljöer negativt, vilket kan få långtgående effekter på kustens ekosystem och ekosystemtjänster3. Baserat på vattenvegetationens artsammansättning har forskare bedömt att miljötillståndet endast var tillfredställande i strax under hälften av cirka 350 undersökta vikar längs ostkusten.Berger R, S Fredriksson S (Ed.). 2015. Skydda och vårda våra viktiga vikar. Länsstyrelsen i Kalmar län. I Bohuslän visar studier att nya förluster av ålgräsängar skett, vilket bland annat resulterat i försämrad vattenkvalitet lokalt, då ålgräset inte längre stabiliserar sedimentetMoksnes P-O, Gipperth L, Eriander L, Laas K, Cole S, Infantes E. 2016. Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige – Ekologisk, juridisk och ekonomisk bakgrund. Havs och Vattenmyndigheten, Rapport nummer 2016:8, 150 sidor (inklusive bilagor), ISBN 978-91-87967-16-0.. För att komma till rätta med dessa problem kommer det att krävas flera olika åtgärder som både reducerar näringsbelastningen till kusten och fisketrycket på kustnära rovfiskar. Därutöver behövs ökat områdesskydd och restaurering av viktiga marina miljöer i grunda kustområden4,7. Det kommer sannolikt också behövas ett starkare lagskydd för marina biotoper och en bättre planering av olika verksamheter i kusten.7,Sundblad G, Bergström U, Hansen J. 2014. Värdefulla vikar behöver bättre skydd. Svealands kustvattenvårdsförbund. Årsrapport 2014